Privredna medijacija

Medijacija u privrednim sporovima
Medijacija u privrednim sporovima je povjerljivi i dobrovoljan postupak u kome treća, neutralna osoba – medijator pomaže stranama u sporu da postignu sporazum-poravnanje. Medijator ne odlučuje umjesto stranaka i ne nudi rješenje. Umjesto toga, medijator pomaže strankama u sporu da pronađu zajedničko rješenje za njihov spor – rješenje kojim će biti zadovoljne obije strane. Medijacija u privrednim sporovima pruža strankama autonomiju u rješavanju spora, omogućava sveukupno rješenje njihovih problema i daje mogućnost tranformacije poslovnog odnosa. Takođe im pruža priliku da obnove komunikaciju i povjerenje, otkriju svoje interese i potrebe, nastave saradnju, sačuvaju poslovni ugled i suprotstavljanje zamijene saradnjom.

Medijacija je alternativa suprostavljanju i dugotrajnom procesu
Medijacija nije kompromis već strategijski alat za brzo okončanje konflikta. Medijator rukovodi postupkom u cilju pružanja podrške strankama da pronađu rješenja i na taj način suprotstavljene protivnike pretvara u partnere koji sarađuju u traženju rješenja zajedničkog problema.
Kada i kako se može pokrenuti medijacija u privrednim sporovima?
Medijacija se može pokrenuti podnošenjem predloga prije pokretanja sudskog postupka ukoliko se radi o sporovima male vrijednosti ili rješenjem suda o obaveznom upućivanju na prvi sastanak sa medijatorom.
Sud obavezno upućuje stranke na prvi sastanak sa medijatorom u svim privrednim sporovima osim u sporovima sa međunarodnim elementom, sporovima u kojima se primjenjuje statusno (kompanijsko) pravo i sporovima u kojima je stranka u stečajnom postupku.
Medijacija se može pokrenuti i na osnovu ugovorne klauzule.
Stranke se mogu ugovorom obavezati da će konkretan spor ili sve sporove koji mogu nastati iz određenog pravnog odnosa (ugovorna klauzula), pokušati da riješe medijacijom prije pokretanja postupka pred sudom, a ako spor ne riješi medijacijom, stranka može tužbom pokrenuti spor pred nadležnim sudom.

Ko učestvuje u medijaciji?
U postupku medijacije u privrednim sporovima učestvuju strane u sporu, vlasnici ili direktori preduzeca, kao i lica ovlašćena za zastupanje, s tim da mogu učestvovati i njihovi punomoćnici-advokati. Ukoliko je, zbog prirode spora potrebno, u postupku medijacije, na zahtjev i uz saglasnost stranaka, mogu se angažovati i vještaci.

Obavezni prvi sastanak sa medijatorom
Stranka-predlagač koja pokrene postupak medijacije, prije pokretanja sudskog postupka, i druga strana-protivnik predlagača koja prihvati medijaciju, dužne su da prisustvuju prvom sastanku sa medijatorom. Prvom sastanku sa medijatorom dužne su da prisustvuju i stranke koje su rješenjem suda upućene na prvi sastanak sa medijatorom.
Na prvom sastanku sa medijatorom medijator upoznaje stranke sa prednostima rješavanja spora medijacijom i izdaje im potvrdu o učešću na prvom sastanku sa medijatorom. Stranke mogu na prvom sastanku sa medijatorom zaključiti sporazum o medijaciji radi pokušaja mirnog rješavanja spora.

Da li stranke u privrednoj medijaciji imaju troškove?
Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, svaka stranka snosi svoje troškove, a zajedničke troškove na ime nagrade za rad medijatora snose na jednake djelove.

Poravnanje zaključeno u medijaciji
Poravnanje predstavlja vansudski akt u kojem su se strane u sporu saglasile u pogledu sadržaja sporazuma, čiji tekst sačinjavaju same strane u sporu, njihovi punomoćnici ili medijator, u pisanoj formi. Bez obzira na vrstu spora mora sadržati podatke o vremenu i mjestu zaključenja poravnanja, imena strana u sporu, njihovo prebivalište, imena njihovih punomoćnika ukoliko ih imaju, tekst samog sporazuma i potpise stranaka i medijatora
Poravnanje zaključeno u medijaciji stiče svojstvo izvršne isprave potvrđivanjem kod nadležnog suda, odnosno sačinjavanjem notarskog zapisa, pri čemu se kontrolom zaključenog poravnanja od strane suda u jednostavnoj proceduri bez učešća stranaka, obezbjeđuju odgovarajuća pravna sigurnost i zaštita javnog poretka.
Poravnanje zaključeno pred medijatorom obavezuje stranke koje su ga zaključile. Stranke su dužne da obaveze iz zaključenog poravnanja izvrše u roku određenom poravnanjem- član 23 Zakona o alternativnom rješavanju sporova ( “Sl. list CG” br. 77/20)

Zbog čega je medijacija naprikladniji način rješavanja privrednih sporova?
• Ishod postupka kontrolišu stranke.
• Stranke imaju priliku da kažu sve što je njima važno.
• Rješenje u medijaciji se primarno postiže na osnovu poslovnih, a ne pravnih načela.
• Zbog dužine trajanja medijacije, stranke štede svoje resurse i vrijeme.
• Čuva se poslovni ugled i omogućava nastavak poslovne saradnje.

Gdje se sprovodi medijacija u privrednim sporovima?
Medijacija u privrednim sporovima se sprovodi u Podgorici, u prostorijama Centra za alternativno rješavanje sporova, s tim da u dogovoru sa strankama se može sprovoditi i u drugim gradovima, zavisno od sjedišta stranaka-privrednih društava.