O nama

Osnivanje
Centar za posredovanje je osnovan 2012.godine odlukom Vlade Crne Gore, na osnovu Zakona o posredovanju, usvojenom 2005. godine i izmijenjenom 2012. godine. Centar je osnovan kao posebna organizacija, sa svojstvom pravnog lica radi vršenja stručnih i administrativnih poslova u vezi sa posredovanjem.
Usvajanjem Zakona o alternativnom rješavanju sporova u julu 2020.godine, Centar za posredovanje je transformisan u Centar za alternativno rješavanje sporova (u daljem tekstu: Centar).
Sjedište Centra je u Podgorici.
Centar može imati organizacione jedinice u drugim mjestima u Crnoj Gori.

Poslovi Centra
Centar:
• vrši stručne i administrativne poslove koji se odnose na medijaciju, ranu neutralnu ocjenu spora i druge načine alternativnog rješavanja sporova;
• informiše stručnu i širu javnost o mogućnostima i prednostima alternativnog rješavanja sporova;
• inicira donošenje, odnosno izmjenu propisa radi usklađivanja sa međunarodnim standardima u oblasti alternativnog rješavanja sporova;
• daje mišljenje o radu medijatora i evaluatora spora u postupku produženja i prestanka licence za rad medijatora, odnosno licence za rad evaluatora spora;
• prati i ocjenjuje rad medijatora i evaluatora spora i o tome sačinjava izvještaj koji dostavlja Ministarstvu pravde;
• sprovodi obuku za medijatore i evaluatore spora, kao i za druga lica koja sprovode druge postupke alternativnog rješavanja sporova i organizuje njihovo stručno usavršavanje;
• donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uz saglasnost Ministarstva pravde;
• donosi Etički kodeks medijatora i Etički kodeks evaluatora spora;
• vodi evidenciju o alternativnom rješavanju sporova, zbirno i po pojedinim vrstama postupaka;
• prima pritužbe na rad medijatora i evaluatora spora;
• izdaje publikacije koje se odnose na alternativno rješavanje sporova i organizuje stručne i naučne skupove iz te oblasti;

Pored ovih aktivnosti, Centar za alternativno rješavanje sporova vrši stručne i druge poslove u vezi alternativnog rješavanja sporova u drugim oblastima, kad je to propisano posebnim zakonom, a može i voditi vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača, kao i da sprovodi i druge postupke alternativnog rješavanja sporova u skladu sa posebnim zakonom

Organi Centra
Organi Centra su upravni odbor i izvršni direktor.
Statutom Centra mogu se predvidjeti i drugi organi.
Novi Zakon o alternativnom rješavanju sporova predviđa i obrazovanje Etičke komisije koja je nadležna za praćenje primjene Etičkog kodeksa medijatora, Etičkog kodeksa evaluatora, ali i za praćenje primjene ovog Zakona.
Upravni odbor Centra

Upravni odbor Centra ima predsjednika i četiri člana.
Članove Upravnog odbora Centra čine dva predstavnika Ministarstva, sudija osnovnog suda koga predlaže Sudski savjet, advokat koga predlaže Advokatska komora Crne Gore i medijator koga predlaže Udruženje medijatora Crne Gore.

Predsjednika i članove Upravnog odbora Centra, na predlog Ministarstva, imenuje i razrješava Vlada, na period od četiri godine i ista lica mogu ponovo biti imenovana.

Upravni odbor Centra:
• donosi Statut i druge opšte akte Centra;
• utvrđuje godišnji program rada i finansijski plan Centra;
• usvaja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Centra;
• donosi odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Centra, kao i za rad predsjednika i članova Etičke komisije i njihovih zamjenika, uz prethodnu saglasnost Ministarstva;
• imenuje članove Etičke komisije;
• vrši i druge poslove propisane zakonom i Statutom Centra.

Članovi Upravnog odbora su:

Jelena Dragićević, predsjednica
Marko Ivanović, članica
Boško Bašović, članica
Tanja Popović, član
Slavica Stijović, član

Etička komisija
Etička komisija prati primjenu Etičkog kodeksa medijatora, Etičkog kodeksa evaluatora spora i Zakona o alternativnom rješavanju sporova.
Etička komisija ima predsjednika i dva člana, koje imenuje Upravni odbor Centra na period od dvije godine i ista lica mogu biti ponovo imenovana.
Predsjednik i članovi Etičke komisije imaju zamjenike.
Predsjednika Etičke komisije i njegovog zamjenika predlaže Sudski savjet iz reda sudija osnovnog suda, jednog člana i njegovog zamjenika predlaže Advokatska komora Crne Gore iz reda advokata, a drugog člana i njegovog zamjenika predlaže izvršni direktor Centra iz reda medijatora.
Predsjednik i član Etičke komisije iz reda sudija i advokata, kao i njihovi zamjenici ne mogu biti medijatori i evaluatori spora.

Poslovi Etičke komisije
Svako može podnijeti pritužbu na rad medijatora i evaluatora spora zbog povrede Etičkog kodeksa medijatora, odnosno Etičkog kodeksa evaluatora spora i odredaba ovog zakona. Pritužba se podnosi Etičkoj komisiji, preko Centra. Etička komisija donosi poslovnik o svom radu.Protiv odluke Etičke komisije kojom je utvrđena povreda Etičkog kodeksa medijatora, odnosno Etičkog kodeksa evaluatora spora ili odredaba zakona o alternativnom rješavanju sporova može se pokrenuti upravni spor.

Članovi Etičke komisije Centra su:

1. Vesna Banjević, predsjednica
2. Dijana Raičković, članica
3. Maja Drakulović, članica

Akti Centra
Centar donosi statut i druge opšte akte.
Na Statut Centra i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji saglasnost daje organ uprave nadležan za poslove pravosuđa – Ministarstvo pravde.

Finansiranje Centra
Centar se finansira iz Budžeta Crne Gore i iz sopstvenih prihoda.

Nadzor nad Centrom
Nadzor nad radom Centra vrši Ministartsvo pravde.
Centar je dužan da svake godine podnosi Ministarstvu izvještaj o radu, koji sadrži podatke o realizaciji obaveza Centra u sprovođenju strateških dokumenata koji se odnose na alternativno rješavanje sporova; podatke o sprovedenim postupcima alternativnog rješavanja sporova; opštu ocjenu rada medijatora i evaluatora spora i drugih lica koja vode postupke alternativnog rješavanja sporova i ocjenu stanja u oblasti alternativnog rješavanja sporova, kao i predloge za njegovo unaprjeđenje.