O nama

Osnivanje
Centar za posredovanje je osnovan 2012.godine odlukom Vlade Crne Gore, na osnovu Zakona o posredovanju, usvojenom 2005. godine i izmijenjenom 2012. godine. Centar je osnovan kao posebna organizacija, sa svojstvom pravnog lica radi vršenja stručnih i administrativnih poslova u vezi sa posredovanjem.
Usvajanjem Zakona o alternativnom rješavanju sporova u julu 2020.godine, Centar za posredovanje je transformisan u Centar za alternativno rješavanje sporova (u daljem tekstu: Centar).
Sjedište Centra je u Podgorici.
Centar može imati organizacione jedinice u drugim mjestima u Crnoj Gori.

Poslovi Centra
Centar:
• vrši stručne i administrativne poslove koji se odnose na medijaciju, ranu neutralnu ocjenu spora i druge načine alternativnog rješavanja sporova;
• informiše stručnu i širu javnost o mogućnostima i prednostima alternativnog rješavanja sporova;
• inicira donošenje, odnosno izmjenu propisa radi usklađivanja sa međunarodnim standardima u oblasti alternativnog rješavanja sporova;
• daje mišljenje o radu medijatora i evaluatora spora u postupku produženja i prestanka licence za rad medijatora, odnosno licence za rad evaluatora spora;
• prati i ocjenjuje rad medijatora i evaluatora spora i o tome sačinjava izvještaj koji dostavlja Ministarstvu pravde;
• sprovodi obuku za medijatore i evaluatore spora, kao i za druga lica koja sprovode druge postupke alternativnog rješavanja sporova i organizuje njihovo stručno usavršavanje;
• donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uz saglasnost Ministarstva pravde;
• donosi Etički kodeks medijatora i Etički kodeks evaluatora spora;
• vodi evidenciju o alternativnom rješavanju sporova, zbirno i po pojedinim vrstama postupaka;
• prima pritužbe na rad medijatora i evaluatora spora;
• izdaje publikacije koje se odnose na alternativno rješavanje sporova i organizuje stručne i naučne skupove iz te oblasti;

Pored ovih aktivnosti, Centar za alternativno rješavanje sporova vrši stručne i druge poslove u vezi alternativnog rješavanja sporova u drugim oblastima, kad je to propisano posebnim zakonom, a može i voditi vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača, kao i da sprovodi i druge postupke alternativnog rješavanja sporova u skladu sa posebnim zakonom

Organi Centra
Organi Centra su upravni odbor i izvršni direktor.
Statutom Centra mogu se predvidjeti i drugi organi.
Novi Zakon o alternativnom rješavanju sporova predviđa i obrazovanje Etičke komisije koja je nadležna za praćenje primjene Etičkog kodeksa medijatora, Etičkog kodeksa evaluatora, ali i za praćenje primjene ovog Zakona.
Upravni odbor Centra

Upravni odbor Centra ima predsjednika i četiri člana.
Članove Upravnog odbora Centra čine dva predstavnika Ministarstva, sudija osnovnog suda koga predlaže Sudski savjet, advokat koga predlaže Advokatska komora Crne Gore i medijator koga predlaže Udruženje medijatora Crne Gore.

Predsjednika i članove Upravnog odbora Centra, na predlog Ministarstva, imenuje i razrješava Vlada, na period od četiri godine i ista lica mogu ponovo biti imenovana.

Upravni odbor Centra:
• donosi Statut i druge opšte akte Centra;
• utvrđuje godišnji program rada i finansijski plan Centra;
• usvaja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Centra;
• donosi odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Centra, kao i za rad predsjednika i članova Etičke komisije i njihovih zamjenika, uz prethodnu saglasnost Ministarstva;
• imenuje članove Etičke komisije;
• vrši i druge poslove propisane zakonom i Statutom Centra.

Članovi Upravnog odbora su:

1. Nada Stanišić, predsjednica
2. Momir Jauković, član
3. Mladen Grdinić, član
4. Ana Stanković Mugoša, članica
5. Slavica Stijović, članica

Etička komisija
Etička komisija prati primjenu Etičkog kodeksa medijatora, Etičkog kodeksa evaluatora spora i Zakona o alternativnom rješavanju sporova.
Etička komisija ima predsjednika i dva člana, koje imenuje Upravni odbor Centra na period od dvije godine i ista lica mogu biti ponovo imenovana.
Predsjednik i članovi Etičke komisije imaju zamjenike.
Predsjednika Etičke komisije i njegovog zamjenika predlaže Sudski savjet iz reda sudija osnovnog suda, jednog člana i njegovog zamjenika predlaže Advokatska komora Crne Gore iz reda advokata, a drugog člana i njegovog zamjenika predlaže izvršni direktor Centra iz reda medijatora.
Predsjednik i član Etičke komisije iz reda sudija i advokata, kao i njihovi zamjenici ne mogu biti medijatori i evaluatori spora.

Poslovi Etičke komisije
Svako može podnijeti pritužbu na rad medijatora i evaluatora spora zbog povrede Etičkog kodeksa medijatora, odnosno Etičkog kodeksa evaluatora spora i odredaba ovog zakona. Pritužba se podnosi Etičkoj komisiji, preko Centra. Etička komisija donosi poslovnik o svom radu.Protiv odluke Etičke komisije kojom je utvrđena povreda Etičkog kodeksa medijatora, odnosno Etičkog kodeksa evaluatora spora ili odredaba zakona o alternativnom rješavanju sporova može se pokrenuti upravni spor.

Članovi Etičke komisije Centra su:

1. Ana Delić, predsjednica
2. Mirjana Vučinić, članica
3. Dijana Raičković, članica

Akti Centra
Centar donosi statut i druge opšte akte.
Na Statut Centra i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji saglasnost daje organ uprave nadležan za poslove pravosuđa – Ministarstvo pravde.

Finansiranje Centra
Centar se finansira iz Budžeta Crne Gore i iz sopstvenih prihoda.

Nadzor nad Centrom
Nadzor nad radom Centra vrši Ministartsvo pravde.
Centar je dužan da svake godine podnosi Ministarstvu izvještaj o radu, koji sadrži podatke o realizaciji obaveza Centra u sprovođenju strateških dokumenata koji se odnose na alternativno rješavanje sporova; podatke o sprovedenim postupcima alternativnog rješavanja sporova; opštu ocjenu rada medijatora i evaluatora spora i drugih lica koja vode postupke alternativnog rješavanja sporova i ocjenu stanja u oblasti alternativnog rješavanja sporova, kao i predloge za njegovo unaprjeđenje.