Izvršni direktor

Izvršni direktor Centra
Izvršnog direktora Centra imenuje Vlada, na predlog ministra pravde. Mandat izvršnog direktora traje pet godina i isto lice može biti ponovo imenovano.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, ispunjava sljedeće uslove, i to da:
1) ima VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja – pravni fakultet;
2) deset godina radnog iskustva na poslovima u VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja, od čega najmanje tri godine na poslovima rukovođenja.

Nadležnost izvršnog direktora Centra
Izvršni direktor Centra:
1) predstavlja Centar, rukovodi i organizuje rad u Centru;
2) odgovara za zakonitost i kvalitet rada Centra;
3) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;
4) predlaže akte koje donosi Upravni odbor;
5) priprema izvještaj o radu i finansijski izvještaj Centra;
6) predlaže člana Etičke komisije iz reda medijatora;
7) predlaže visinu naknade za rad predsjednika i članova Etičke komisije, kao i njihovih zamjenika;
8) upravlja ljudskim i finansijskim resursima;
9) obavještava javnost o radu Centra;
10) izdaje uvjerenja o završenoj obuci za medijatore i evaluatore spora;
11) vrši i druge poslove određene Statutom Centra.

Izvršni direktor Centra za alternativno rješavanje sporova je Ivan Medojević