Nacionalni propisi
Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova medijatora i evaluatora spora
Zakon o alternativnom rješavanju sporova
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
Zakon o izmjenama Porodičnog zakona
Etički kodeks medijatora
Zakon o radu
Uredba o izmjeni Uredbe o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika
Zakon o posredovanju
Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika
Zakon o parnicnom postupku i Zakon o arbitrazi
Zakon o stečaju
Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku
Krivicni zakonik i Zakonik o krivičnom postupku
Etički kodeks posrednika
Porodični zakon
Zakon o parničnom postupku
Zakon o posredovanju
Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju dugova prema finansijskim institucijama
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoci

Pravilnik o sadržini i obrascu registra posrednika

Pravilnik o obrascu licence za rad posrednika

Pravilnik o programu obuke za posrednika