Međunarodni propisi
Singapurska konvencija
Direktiva o određenim aspektima medijacije u građanskim i privrednim stvarima
Preporuka REC(98) 1 Komiteta ministara državama članicama o porodičnoj medijaciji
Preporuka REC(2002) 10 komiteta ministara državama članicama o medijaciji u građanskim stvarima
Preporuka REC(99) 19 – Komiteta ministara državama članicama o medijaciji u krivičnim stvarima