Upravni odbor

Upravni odbor Centra
Upravni odbor Centra ima predsjednika i četiri člana.
Članove Upravnog odbora Centra čine dva predstavnika Ministarstva, sudija osnovnog suda koga predlaže Sudski savjet, advokat koga predlaže Advokatska komora Crne Gore i medijator koga predlaže Udruženje medijatora Crne Gore.
Predsjednika i članove Upravnog odbora Centra, na predlog Ministarstva, imenuje i razrješava Vlada, na period od četiri godine i ista lica mogu ponovo biti imenovana.

Upravni odbor Centra:
• donosi Statut i druge opšte akte Centra;
• utvrđuje godišnji program rada i finansijski plan Centra;
• usvaja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Centra;
• donosi odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Centra, kao i za rad predsjednika i članova Etičke komisije i njihovih zamjenika, uz prethodnu saglasnost Ministarstva;
• imenuje članove Etičke komisije;
• vrši i druge poslove propisane zakonom i Statutom Centra.

Članovi Upravnog odbora su:
1. Jelena Dragićević, predsjednica
2. Marko Ivanović, član
3. Boško Bašović, član
4. Tanja Popović, članica
5. Slavica Stijović, članica