Pojam neutralnog spora

O ranoj neutralnoj ocjeni spora

Rana neutralna ocjena spora je postupak u kojem evaluator spora, na osnovu sporazuma stranaka daje ocjenu činjeničnih i pravnih elemenata njihovog spora koja je neobavezujuća, sem ako se strane drukčije dogovore, i koja ima za cilj da pruži objektivnu i nezavisnu procjenu suštine spora.

Ko su evaluatori spora: pravnici koji imaju položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.

Koji sporovi:

U sporovima koji nastaju povodom imovinskih odnosa, posebno privrednim sporovima, kada strane žele da dobiju nezavisno i brzo mišljenje o sporu i kada su stranke zainteresovane da se spor riješi prije sudskog postupka.

Ko su učesnici:

Strane u sporu, uz koje učesnici mogu da budu i njihovi advokati.

Odluka o ulasku u postupak rane neutralne ocjene spora: slobodna volja strana u sporu, sporazumno biranje evaluatora spora.

Kada: Ranu neutralnu ocjenu spora, kao način alternativnog načina rješavanja sporova, moguće je primjeniti prije pokretanja sudskog postupka direktnim obraćanjem Centru za alternativno rješavanje sporova (Centar za ARS) i u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

Zašto:
• pruža mogućnost za ranu, otvorenu i direktnu komunikaciju;
• čak i ako rana neutralna ocjena spora ne dovede do sporazumnog rješenja spora, ona može doprinjeti bržem i efikasnijem odvijanju sudskog postupka i razvijanju stratgeije vođenja sudskog postupka koja će biti usmjerena ka njenom bržem, efikasnijem i ekonomičnijim okončanju;
• omogućava strankama da se fokusiraju na ključna pitanja koja se tiču spora;
• omogućava strankama da prepoznaju ograničenja svog spora;
• Smanjenje nerealnih očekivanja
• smanjuje troškove u odnosu na sudski spor;
• podstiče strane da što ranije analiziraju svoju situaciju;
• pruža stranama ranu priliku da direktno komuniciraju o slučaju i razmjene relevantne informacije;
• pruža strankama kratku, nepristrasnu, provjerljivu i objektivnu ocjenu relativnih prednosti i slabosti njihovih pozicija i ukupne vrijednosti spora
• pruža strankama ranu priliku da pregovaraju o poravnanju uz pomoć kvalifikovanog evaluatora spora;
• obezbjeđenje nastavka poslovne saradnje

Određivanje evaluatora spora
Evaluator spora je nezavisan, neutralan i objektivan, nema ulogu savjetnika stranaka

Evaluator spora sprovodi postupak rane neutralne ocjene spora na način koji smatra odgovarajućim, u skladu sa Sporazumom o ranoj neutralnoj ocjeni spora i Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja.

Ako stranke u Sporazumu o ranoj neutralnoj ocjeni spora nijesu odredile evaluatora spora, evaluatora spora određuje Centar za ARS po redosljedu iz registra evaluatora spora.

Naknada za rad evaluatora spora: Visina nagrade za rad evaluatora spora i naknade troškova evaluatoru spora određena je Uredbom o visini nagrade za rad i naknade troškova evaluatora spora. Ako se stranke nijesu drukčije sporazumjele i ako zakonom nije drukčije propisano svaka stranka snosi svoje troškove, a zajedničke troškove na ime nagrade za rad i naknade troškova koje je evaluator spora imao u vezi sa ranom neutralnom ocjenom spora stranke snose na jednake djelove.