Dobro došli na naš blog

Istorijski razvoj alternativnog rješavanja sporova

Model rješavanje sporova sa pozicije prava danas je još uvijek primarni i dominantni metod rješavanja pravnih sporova. Međutim, uporedo, a sve više i ravnopravno sa njim primenjuju se i različiti metodi za mirno rješavanje sporova, za koje se koristi zajednički naziv “alternativno rješavanje sporova” ( skraćeno ARS) ili engleska skraćenica ADR (Alternative Dispute Resolution). U nekim državama kao što su Kina, Japan, Liberija primjena alternativnih metoda rješavanja sporova ima veoma dugu tradiciju i dio je kulture tih država dok je npr. u USA-u, Kanadi, Australiji, Njemačkoj, Francuskoj šira primjena metoda alternativnog rješavanja sporova započela tek devedesetih godina 20. vijeka. Posljednja istraživanja pokazuju da je medijacija sve više zastupljena, kao dominantan metod alternativnog rješavanja sporova u mnogim zemljama svijeta. Pri tome, treba napomenuti da su određeni oblici medijacije u prošlosti stariji od rješavanja sporova sudskim putem. Početke medijacije možemo sresti u sumerskoj civilazaciji i u zemljama Azije. U nekim zemljama Azije

Opširnije»

Krivična medijacija

Medijacija između maloljetnog učinioca krivičnog djela i oštećenog lica-žrtve je način da se krivičnim djelom i njegovim posljedicama bavimo na drugačiji način od tradicionalnog krivičnog postupka, uz tretman prilagođen žrtvi i maloljetniku, profesionalno vođenje medijatora, njegovu podjednaku empatiju prema žrtvi i maloljetnom učiniocu krivičnog djela. U dobro vođenom procesu medijacije, maloljetnik može obnoviti i usvojiti primjerno ponašanjene zbog uvjerenja da je pogrešno postupio kada je izvršio krivično djelo i da to želi da popravi, a ne zbog straha od mogućih krivičnih sankcija. Žrtva dobija obeštećenje, razvija vještine izlaženja na kraj sa teškim situacijama, da analizira okruženje, donese odluku kojom pomaže sebi i maloljetnom učiniocu krivičnog djela, umjesto da čeka pomoć od nekoga. Kroz uvid u brigu o maloljetniku i o žrtvi, vraća se mir, sigurnost i povjerenje i u njihovoj zajedniciZakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku Crne Gore omogućava primjenu alternativne mjere, vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim,

Opširnije»

Školska medijacija

Djeca veliki dio dana provode u školi, stoga je škola mjesto za nastanak sukoba, ali i za primjenu preventivnih intervencija prema djeci. U sukobe može biti uključeno osoblje škole, učenici, roditelji, lokalna zajednica, jer se svakom učeniku dese nesporazumi i svađe u školi, porodici, komšiluku, klubovima za djecu i mlade, među prijateljima. U školi se stiču znanja, stvaraju i razvijaju međuljudski odnosi i uče različiti obrasci ponašanja. Školsko okruženje koje je, nakon porodice, najbliže djeci za učenje vrijednosti, socijalnih i životnih vještina, može da ih podstakne na razumijevanje prednosti nenasilnog rješavanja sukoba u školi i svakodnevnom životu. U bliskom okruženju djeca mogu da prihvate podučavanje o ljudskim pravima, nenasilnom rješavanju sukoba i medijaciji, novi pogled na sukob kao mogućnost za pronalaženje konstruktivnih i kreativnih rješenja koja će zadovoljiti potrebe svih strana u sukobu, kao i odgovornost za svoje ponašanje u sukobu te da sami rješavaju svoje sukobe.Školska medijacija je dobrovoljni

Opširnije»

Može li se razvod riješiti mirnim putem

Razvod se često tretira samo kao sudski proces sa pravnim, ekonomskim i organizacijskim posljedicama. Razvod je, prije svega, emocionalni proces u kojem treba prihvatiti da se brak završio, da se partner neće vratiti, shvatiti da to je donijelo višestruke gubitke i promjene, da se može živjeti bez onoga ko je otišao uprkos boli koja je pristuna.U postupku razvoda svaki partner je povrijeđen na svoj način. Odluka o razvodu je rijetko zajednička pa partneri različito prihvataju kraj braka. Neko je ostavljen, neko ostavlja. Svako ima svoja viđenja zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Neko se nada pomirenju, neko razvodu. Neko je već napravio korake ka odvajanju i samostalnom životu, a neko se nada nastavku zajedničkog života. U odnosu na nade, snove i planove koje su ugradili u brak, na smisao koji daju braku i porodici prije i poslije razvoda, partneri mogu imati različita emocionalna iskustva kada dođe do razvoda.Razvod se smatra jednim

Opširnije»