Postupak rane neutralne ocjene spora

Postupak rane neutralne ocjene spora
Postupak rane neutralne ocjene spora je povjerljive prirode tako da su strane u sporu i evaluator spora dužni da povjerljivost predmet spora čuvaju u potpunosti.
Evaluator spora sprovodi postupak rane neutralne ocjene spora na način koji smatra odgovarajućim, u skladu sa Sporazumom o ranoj neutralnoj ocjeni spora i Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja.

Evaluator spora je nezavisan, neutralan i objektivan, nema ulogu savjetnika stranaka.

Stranke koje imaju namjeru da spor riješe u postupku rane neutralne ocjene spora zaključuju sporazum o ranoj neutralnoj ocjeni spora. Sporazum o ranoj neutralnoj ocjeni spora zaključuje se u pisanoj formi.

Ako se stranke nijesu drukčije sporazumjele:

1) prvi sastanak se sprovodi u prisustvu stranaka i njihovih zastupnika, odnosno punomoćnika;
2) evaluator spora će omogućiti strankama i njihovim zastupnicima, odnosno punomoćnicima da na zajedničkom sastanku usmeno iznesu sve činjenice i dokaze u vezi sa spornim odnosom koji je predmet rane neutralne ocjene spora, s tim da evaluator spora postavlja pitanja radi razjašnjenja pojedinih činjeničnih i pravnih pitanja;
3) stranke su dužne da u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana pokretanja postupka rane neutralne ocjene spora, dostave evaluatoru spora pisane izjave i podnesu dokaze o svim činjenicama u vezi sa spornim odnosom koji je predmet te ocjene;
4) svaka stranka može da odustane od daljeg učešća u postupku rane neutralne ocjene spora u bilo kojoj fazi postupka.

Izrada neutralne ocjene spora

Na osnovu pisanih izjava stranaka i podnesenih dokaza, kao i činjenica i dokaza iznesenih na zajedničkom sastanku, evaluator spora sačinjava posebno obrazloženu neutralnu ocjenu činjeničnih i pravnih elemenata spornog odnosa koji je predmet rane neutralne ocjene spora. Evaluator spora u svom izvještaju/ocjeni identifikuje glavna sporna pitanja, navodi procjenu snaga i slabosti argumenata obje strane, procjenjuje vrijednost potraživanja, daje mišljenje o mogućem ishodu slučaja, pomaže stranama da istraže mogućnost međusobno prihatljivog rješenja.

Ocjenu evaluator spora sačinjava u pisanoj formi i dostavlja je strankama u roku od 30 dana od dana održanog zajedničkog sastanka, s tim da na zahtjev bilo koje stranke evaluator spora će zakazati sastanak sa strankama na kojem će usmeno predstaviti i obrazložiti ocjenu koja može da bude osnov za zaključenje poravnanja pred evaluatorom spora.

Ocjena spora služi i kao “provjera realnosti” za stranke i njihove punomoćnike što može biti dobra osnova za davanje realne ponude i zaključenje poravnanja pred evaluatorom spora. Strane u sporu odlučuju da či će prihvatiti ili odbaciti neutralnu ocjenu spora.

U slučaju zaključenja poravnanje pred evaluatorom spora ono stiče svojstvo izvršne isprave potvrđivanjem od strane nadležnog suda, odnosno sačinjavanjem notarskog zapisnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje notarska djelatnost.