Seminar na temu: ‘Vještine rješavanja sporova’

Seminar na temu: ‘Vještine rješavanja sporova’ – 15. i 16. maj 2018. godine   U Baru, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Centrom za posredovanje Crne Gore, organizovao seminar na temu: ”Vještine rješavanja sporova”. Seminar je imao za cilj unapredjenje znanja i razmjenu iskustva sudija kada su u pitanju vještine komunikacije, vještine pegovaranja i institut posredovanja. Predavači na seminaru su bile: gđa Dragana Ćuk Milankov, licencirana medijatorka i članica Upravnog odbora Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i gđa Jelena Arsić, Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu, asistent na predmetima Porodično pravo, Pravo djeteta i Medijacija. Konkretnije teme seminara bile su sledeće: Uvod u alternativno rješavanje sporova; Vještine komunikacije (decentracija; identifikacija potreba; identifikacija interesa; tehnike aktivnog slušanja; vežba primene veština komunikacije); Upravljanje sukobima /sporovima (dvojna priroda sukoba; pristupi sukobima; ishodi sukoba; predstavljanje tehnike analize sukoba; vežba primene veština analize sukoba); Pregovaranje (stilovi pregovaranja; tehnike pregovaranja; vežba pregovaranja); Medijacija (pravni okvir za primenu medijacije; proces medijacije i uloga medijatora). Seminaru je prisustvovalo 15 sudija i dva savjetnika.

Seminar na temu: ‘Vještine rješavanja sporova’ Read More »