Normativni okvir
Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova medijatora i evaluatora spora
Zakon o alternativnom rješavanju sporova
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
Zakon o izmjenama Porodičnog zakona
Zakon o radu
Etički kodeks medijatora
Uredba o izmjeni Uredbe o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika
Singapurska konvencija
Direktiva o određenim aspektima medijacije u građanskim i privrednim stvarima
Zakon o posredovanju
Preporuka REC(98) 1 Komiteta ministara državama članicama o porodičnoj medijaciji
Preporuka REC(2002) 10 komiteta ministara državama članicama o medijaciji u građanskim stvarima
Preporuka REC(99) 19 – Komiteta ministara državama članicama o medijaciji u krivičnim stvarima
Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika
Zakon o parnicnom postupku i Zakon o arbitrazi
Etički kodeks posrednika
Zakon o stečaju
Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku
Krivicni zakonik i Zakonik o krivičnom postupku
Porodični zakon
Zakon o parničnom postupku
Zakon o posredovanju
Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju dugova prema finansijskim institucijama
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoci