Ugovorne klauzule o medijaciji

Zakon o alternativnom rješavanju sporova, usvojen u julu 2020.godine, u članu 11 definiše ugovorenu medijaciju, navodeći da se stranke mogu ugovorom obavezati da će konkretan spor ili sve sporove koji mogu nastati iz određenog pravnog odnosa (ugovorna klauzula), pokušati da riješe medijacijom prije pokretanja postupka pred sudom. Ako se spor iz stava 1 ovog člana ne riješi medijacijom, stranka može tužbom pokrenuti spor pred nadležnim sudom. Dodavanje posebne klauzule u ugovor je posebno važno jer se tako garantuje izbor „neutralnog lica“ koje će biti u ulozi da upravlja postupkom rješavanja spora.

U okviru projekta tehničke saradnje Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD): „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“ koji se realizuje u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), a uz finansijsku podršku Velikog Vojvodstva Luksemburga, razvijene su ugovorne klauzule o medijaciji koje se mogu koristiti u poslovnim ugovorima, a imaju za cilj promovisanje upotrebe medijacije kao alternativnog načina rješavanja privrednih sporova. U tom pravcu, projektni tim je razvio dva primjerka ugovorne kaluzule o medijaciji od kojih svaka ima dvije varijante, dužu i kraću:

Preporuka je da predstavljene klauzule koriste privredna društva i konsultantske firme u različitim privrednim relacijama, prije pokretanja sudskog postupka.