Okrugli sto “Posredovanje u Crnoj Gori – rezultati,izazovi i nova legislativa”

Građani u Crnoj Gori su sve više upoznati sa mogućnostima primjene medijacije i prednostima koje donosi taj način rješavanja sporova, a od iduće godine, nakon usvajanja Zakona o alternativnom rješavanju sporova, biće potrebno kadrovsko jačanje Centra za posredovanje.

To je saopšteno na okruglom stolu „Posredovanje u Crnoj Gori – rezultati, izazovi i nova legislativa”, koji je je organizovao Evropski pokret u Crnoj Gori, a koji je završni događaj u okviru projekta “Da pravedno riješimo” koji se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom pravde.

Direktorica Centra za posredovanje, Marina Lutovac, podsjetila je da se zadnjih godina krenulo sa sveobuhvatnom reformom u oblasti alternativnog rješavanja sporova.

„Vlada je prepoznala značaj i koristi od primjene mirnog rješavanja sporova i samim tim donijela srednjoročni program rada Vlade u kojem je jedan od glavnih ciljeva unapređenje pristupa pravdi kroz razvijanje alternativnih rješavanja sporova“, navela je Lutovac.

Prema njenim riječima, jedan od glavnih ciljeva je povećanje informisanosti građana o alternativnom načinu rješavanja sporova, navodeći da su sva dosadašnja sprovedena istraživanja ukazivala na to da građani nisu dovoljno upoznati sa tim načinom. Lutovac je kazala da je više od 150 predmeta upućeno Centru za posredovanje, navodeći da do sada imaju oko 2,4 hiljade predmeta, a da broj uspješno riješenih predmeta premašuje 150 odsto.

„Znatno je povećan broj predloga koji se upućuju Centru prije pokretanja sudskog postupka. U ovoj godini smo ih imali oko 300. To je jedan od pokazatelja da su naši građani sve više upoznati sa mogućnosti primjene medijacije, sa koristima koje medijacija njima donosi. Naša očekivanja za iduću godinu, kad je u pitanu statistika su veoma velika“, istakla je Lutovac.

Ona je kazala, kad je u pitanju Osnovni sud u Podgorici, u ovoj sedmici i prošloj sedmici Centar je riješio oko 400 predmeta.

„I danas imamo oko 100 medijacija. U svakonevnoj smo komunikaciji sa sudijama i podstičemo jedni druge. Sve to ukazuje da medijacija ima veliku šansu i da su naredne godine prilika da se zaista nešto uradi kada je u pitanju alternativno rješavanje sporova u Crnoj Gori“, smatra Lutovac.

Ona je pojasnila da medijacija nije suprotstavljen postupak sudskom postupku.

„Mi smo, sa jedne strane, kao pomoć pravosuđu, a sa druge strane, omogućavamo i pružamo građanima priliku da oni odluče da li će riješiti svoj spor mirnim putem ili će riješiti pred sudom“, dodala je Lutovac.

Ona je, govoreći o problemima sa kojima se Centar suočava, kazala da su problemi isti kao i kod drugih država.

„Sada svaka država pokušava da iznađe način kako da motiviše i advokaturu.Ono što smo primjetili da je u ovoj godini znatno veći broj advokata koji prihvataju medijaciju. Svakodnevno u Centru imamo advokate koji su riješili veliki broj predmeta u postupku medijacije“, rekla je Lutovac.

Ona je ukazala da je postojao i određeni problem u plaćanju nagrada i naknada medijatorima.

„Do prošle godine medijatori su u 99 odsto slučajeva radili besplatno. Sada se situacija značajno promijenila, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u martu ove godine, porodične medijacije su besplatne za stranke, države u kojima je država bila tužena, krivična medijacija je bila besplatna, tako da je to jedan od posticajnih mehanizama koje država pruža da bi se unaprijedila primjena medijacije u Crnoj Gori“, kazala je Lutovac, dodajući da donošenjem novog zakona neće više koristiti pojam posredovanje, već medijacija.

„Trenutno imamo oko 100 medijatora. U ovoj godini smo imali obuke, tako da smo obučili novh 36 medijatora. Za očekivati je da će iduće godine, sa donošenjem novog zakona, pred Centrom veliki izazovi, da ćemo imati veliki broj predmeta koji će biti upućivani samo na prvi sastanak sa medijatorom, a onda će dalje od medijatora i stranaka zavisiti da li će se medijacija prihvatiti ili ne“, navela je Lutovac.

Ona je ocijenila da je stručno kadrovsko pojačanje potrebno Centru za posredovanje, najavljujući da se u idućoj godini oplanira poziv za nove medijatore iz gradova van Podgorice.

Direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor, Ministarstvo pravde, Ibrahim Smailović, kazao je da Zakon o alternativnom rješavanju sporova uređuje alternativno rješavanje sporova u građansko-pravnim odnosima, medijacijom, ranom neutralnom ocjenom.

„Medijacija je isto što i posredovnje u važećem zakonu. Rana neutralna ocjena je nova metoda alternativnog rješavanje sporova. Nije uobičajena na području evropsko-kontinentalnom području. Više je svojstvena anglosaksonksom pravnom području“, rekao je Smailović.

On je pojasnio da se zakon ne odnosi na rješavanje sporova pred arbitrom, niti na rješavanje sporova za koje je predviđena isključiva nadležnost suda.

„Alternativni način rješavanja sporova će se sprovoditi samo ukoliko stranke to isključivo žele, ni na koji drugi način“, istakao je Smailović.

On je pojasnio da rješavanje spora u postupku medijacije počinje od trenutka potpisivanja sporazuma o sprovođenju postupka medijacije.

„Prvi sastanak sa medijatorom je nešto što nije sama medijacija, već medijator na tom prvom sastanku strankama objašnjava benefite medijacije i izda im potvrdu učešća na prvom sastanku. Tek ukoliko tada prihvate stranke da se sprovede postupak medijacije, tek će tada zaključiti sporazum i ući u postupak medijacije“, rekao je Smailović, pojašnjavajući da strane mogu da odustanu od medijacije i u toku postupka.

Predsjednica Osnovnog suda u Podgorici, Željka Jovović, kazala je da su sudije potpuno opredijeljene ka posredovanju., navodeći da u sudu imaju vrlo uspješnu saradnju sa Centrom za posredovanje.

Ona je kazala da su imali nekoliko stotina predmeta u kojima tuženi nisu prihvatili medijaciju i da sada vide da su pogriješili.

„Ono što jebitno za medijaciju i što je stavlja ispred sudskog postupka je da je pravda vrlo brza, efikasna, da obezbijeđuje se tajnost postupka, za razliku od suda. Postupak pred sudom je strogo formalan, u posredovanju je neformalan i pravila postupka određuju same stranke, uz poredništvo medijatora“, pojasnila je Jovović.

Ona je kazala da je 427 predmeta u prošloj godini upućeno prema Centru za medijaciju.

„U ovoj godini na današnji dan imamo 1.100. Prije dana medijacije, to je bilo oko 600 predmeta“, navela je Jovović.

Advokatica i članica Advokatske komore Crne Gore, Olja Mihailović ocijenila je da je značaj advokature kao profesije u procesu posredovanja nesporan.

„Advokat je taj sa kojim sve počinje i završava. Teško je da može da se sprovede medijacija bez aktivnog učešća advokata. Advokatska profesija pruža najbolju platformu za sve vidove poredovanja“, rekla je Mihailović.

Ona ne smatra da su advokati ograničavajući problematičan faktor za realizaciju postupka posredovanja.

„Prednosti za advokate kad je u pitanjuu posredovanje su višestruke. Prije svega to je unapređenje advokatske prakse, moderna advokatura zahtjeva razvijanje takvih vještina, i određena znanja koja ne podrazumijevaju tradicionalna koja smo stekli na pranim fakultetima“, navela je Mihailović.

Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, je predstaljajujući analizu Pregled medijskih objava o Centru za posredovanje kazao da je analiziran period od 1. aprila do 30. juna ove godine i od 5. septembra do 5. decembra ove godine.

On je pojasnio da su analizom uključeni svi crnogorski mediji (štampani, portali i televizije), a da analizom nisu obuhvaćeni promotivni sadržaji.

„Ukupan broj objava od 1. aprila do 30. juna je 30. Radni sporovi, sporovi države za zaposlenima su bili predominantni, 18 objava, Centar za posredovanje i značaj medijacije kao tema su bili u osam slučajeva, Centar za posredovanje i Zakon o alternativnom rješavanju sporova se pojavio u dva medijska izvještaja i Centar za posredovanje – poziv za obuku za medijatore u dva izvještaja“, naveo je Radulović.

On je kazao da je ton medijskih izvještaja u najvećem broju slučajeva neutralan, a u 33 odsto slučajeva pozitivan.

„Štampani mediji imaju 11 objava, 19 je bilo u elektronskim medijima., dnevne novine 11, televizija dvije objave i veb portali 17 objava. Najviše je izvještavala Pobjeda – šest objava, Dnevne novine tri, Portal analitika dvije i Cafe Del Montenegro i Fos media i Volim Podgoricu po dva, a ostali po jedan“, rekao je Radulović.

Govoreći o objavama od 5. septembra do 5. decembra, Radulović je rekao da su se one najviše ticale sedmice medijacije.

„21 medijska objava vezana za sedmicu medijacije. Za Centar za posredovanje – Prijedlog zakona o alternativnom rješavanju sporova 12 i Centar za posredovanje – sporazumni razvod braka tri.“, kazao je Radulović.

On je rekao da su štampani mediji imali dvije objave, a elektronski 35.

„Vidimo da je ova tema najbolje zastupljena na veb portalima. U 84 odsto slučajeva je zastupljena na portalima, a zabrinjavajuće je da dnevne novine nisu bile naklonjene toj temi. Najviše je u tom periodu izvješavala Antena M pet objava, četiri objave Cafe Del Montenego četiri, RTCG četiri objave, Kodex četiri objave, Portal analitika tri“, naveo je Radulović.

On je kazao da je jedna od preporuka analize da se za novinare napravi seminar na kojem bi se upoznali sa suštinom medijacije.

„U člancima je primjetno da novinari nisu ulazili duboko u samu suštinu i pitanja posredovanja i u to što su prednosti medijacije“, dodao je Radulović.