Bazična obuka za medijatore

Podgorica, 1/5.septembra 2023.g.

Centar za alternativno rješavanje sporova je u periodu 1-5. septembra 2023.godine organizovao petodnevnu bazičnu obuku za medijatore na kojoj su učestvovala 17 polaznika iz Podgorice, Nikšića, Rožaja i Bijelog Polja.

Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za medijatora u građanskim sporovima, donešenom od strane Ministarstva pravde, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.

Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksa i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; pojam i vještine medijatora; priprema medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike.

Obuke je, pored ostalog, uključivala korišćenje  edukativnih filmova o medijaciji u privrednim i porodičnim sporovima (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.