December 2018

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili Centar za posredovanje

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili Centar za posredovanje

Studenti Specijalističkih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili su 17. i 18. decembra 2018. godine Centar za posredovanje u cilju upoznavanja sa radom Centra i primjenom instituta posredovanja u Crnoj Gori, kao efikasnog, finansijski isplativog, održivog i dostupnog načina rješavanja sporova kojim se obezbjeđuje  efikasna i pravovremena zaštite građana  i pravnih subjekata, efikasanost pravosuđa, poboljšanje  pristupa pravdi i pravna sigurnost građana.

Tokom posjete studenti su imali priliku da se upoznaju sa organizacijom i nadležnostima Centra za posredovanje, normativnim okvirom u ovoj oblasti, međunarodnim dokumentima i standardima, mjerama iz usvojenih strateških dokumenata koje se odnose na unapređenje posredovanja i drugih vidova alternativnog načina rješavanja sporova, rezultatima u primjeni posredovanja, problemima u svakodnenvnoj praksi, procesom posredovanja, posebno u  porodičnim sporovoma, licenciranjem posrednika i planiranim aktivnostima u cilju unapređenja primjene alternativnih načina rješavanja sporova.

SPECIJALIZOVANA OBUKA ZA POSREDNIKE U PORODIČNOJ MEDIJACIJI

Shodno godišnjem Planu obuke posrednika, Centar za posredovanje je organizovao u Budvi, 1. i 2. decembra 2018.godine, dvodnevnu Specijalizovanu obuku za posrednike u porodičnoj medijaciji.

Na obuci je bilo prisutno 24 učesnika-posrednika u porodičnoj medijaciji.

Treneri na specijalizovanoj obuci su bili dr.Jelena Arsić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, i dr.Dragana Ćuk Milankov, psiholog.

Na obuci su obrađivane teme koje su se prvenstveno odnosile na pitanje prisustva nasilja u porodičnom odnosu – ranoj identifikaciji i implikaciji u posredovanju; tehnike za ujednačavanje moći strana u sporu; rada sa intenzivnim osjećanjima u porodičnim sporovima; specifičnim intervencijama posrednika u oblasti porodične medijacije, kao i pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji i drugim obavezama posrednika.