Month: June 2019

SEMINAR/NAPREDNA OBUKA ZA POSREDNIKE

Seminar/napredna obuka za posrednike

“Visoki konflikti roditelja – stranaka u postupku posredovanja u razvodu braka”

21/24. juna 2019.godine

Centar za posredovanje Crne Gore, organizovao je u periodu 21.-24. juna 2019.godine, dva dvodnevna seminara/napredne obuke za posrednike  na temu:  “Visoki konflikti roditelja – stranaka u postupku posredovanja u razvodu braka”, kojem se odazvalo ukupno 60 posrednika iz svih gradova Crne Gore.

Predavač na seminaru bila je gospođa prof. dr sc. Gordana Buljan Flander, direktorica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, renomirani stručnjak iz oblasti psihologije.

Na početku obuke, prisutnima se obratila direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac,  koja je upoznala prisutne sa novim rješenjima iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju, koji je stupio na snagu početkom aprila 2019.godine, a koje se u bitnom odnose na način plaćanja troškova postupka posredovanja. S tim u vezi,  prisutni su upoznati sa internim akatima Centra koji se odnose na način određivanja, odnosno dodjele predmeta posrednicima u slučaju da ih stranke nisu odredile, kao i načinu plaćanja troškova postupka posredovanja. Takođe, direktorica je ukazala prisutnim i na izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje su usvojene u Skupštini Crne Gore, a koje se odnose na utvrđivanje nadležnosti Centru za posredovanje u dijelu rješavanja individualnih radnih sporova državnih službenika i namještenika, koje su po ranijem zakonskom rješenju bili u isključivoj nadležnosti Agencije za mirno rješavanje radnih sporova.

U nastavku dvodnevne obuke – seminara, predavač, Prof. dr sc. Buljan Flander govorila je prisutnima o najboljem interesu djece u visoko – konfliktnim razvodima brakova, prepoznavanju manipulacije djecom i sistemom od strane roditelja, karakteristikama roditelja u visokom konfliktu kao klijenata, tehnikama rada sa roditeljima u visokom konfliktu i kako ta znanja mogu upotrijebiti u medijaciji sa bivšim partnerima – roditeljima maloljetne djece.

INFORMATIVNI SEMINAR ZA ADVOKATE

INFORMATIVNI SEMINAR

»ADVOKATI U POSTUPKU POSREDOVANJA«

 17/18..06.2019.godine

Centar za posredovanje Crne Gore u saradnji sa Udruženjem medijatora Crne Gore, organizovao je dana 17. i 18. juna 2019.godine, dva jednodnevna seminara o medijaciji u okviru projekta udruženja medijatora: “Informisanje opšte i stručne javnosti u Crnoj Gori o alternativnim načinima rješavanja spora”, koji finansijski podržava Ministarstvo pravde.

Predavač na seminaru bio je gospodin Janez Starman, advokat i potpredsjednik Advokatske komore Republike Slovenije, predsjednika centra za mirenje Advokatske akadenije, koji je ujedno i medijator, trener za medijaciju i član Upravnog odbora Udruženja medijatora Slovenije.

Obzirom da su ciljna grupa, kojoj je bio namijenjen seminar, bili advokati, kao punomoćnici parničnih stranaka u sporovima pred nadležnim sudovima, Centar sa zadovoljstvom može konstatovati da se više od 50 advokata iz cijele Crne Gore, podijeljenih u dvije grupe, odazvalo pozivu Centra i pokazalo interesovanje u vezi sa postupkom posredovanja i medijacije uopšte.

Na samom početku seminara, prisutnima su se obratili direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac i, predstavnica Udruženja medijatora Crne Gore, adv. Ana Stanković Mugoša, koje su informisale učesnike o postupku posredovanja u skladu sa važećim Zakonom o posredovanju, kao i sa planiranim aktivnostima Centra u kontekstu novog Zakona o alternativnim načinima rješavanja sporova, čije usvajanje je Programom rada Vlade CG planirano za četvrti kvartal tekuće godine.  

U nastavku seminara, predavač Janez Straman upoznao je kolege iz Crne Gore sa samim pojmom medijacije, načelima i fazama postupka, kao i sa uporednom praksom Republike Slovenije u postupku posredovanja. Naročito je bilo korisno, a to su u neformalnom dijelu programa i ukazivali učesnici seminara, to što je predavač prenio svoja iskustva iz prakse, kako sa aspekta medijatora, kao neutralne osobe u rješavanju konkretnog spora, tako i iz ugla advokata, kao punomoćnika jedne od parničnih stranaka. U drugom dijelu seminara, polaznicima je emitovan film o porodičnoj medijaciji, tj. praktičan primjer kako se odvija jedan tipičan postupak posredovanja u porodičnom sporu pred Centrom, tokom čijeg emitovanja je predavač Starman sa polaznicima seminara komentarisao pojedine faze postupka posredovanja i ukazivao na karakteristične situacije  u istom.   

Opšti zaključak učesnika seminara, kako organizatora, tako i advokata koji su mu prisustvovali, je da su polaznici dobili veliki broj korisnih informacija u vezi sa postupkom posredovanja i ulogom advokata u tom postupku, čemu dodatno svjedoči i činjenica da je jedan broj njih, neposredno po završetku seminara, pokazao interesovanje za učestvovanje u osnovnoj obuci za sticanje svojstva posrednika u građanskim sporovima.