November 2019

Seminar/obuka za posrednike

Seminar/obuka za posrednike

“Alternativno rješavanje sporova, posebno medijacija, u Njemačkoj: normativni okvir i praksa”

 1. – 20. novembar 2019.godine, hotel “Centre Ville” – Podgorica

Centar za posredovanje Crne Gore, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu pomoć (IRZ), organizovao je u periodu 19. – 20. novembra dvodnevni seminar radi upoznavanja posrednika/medijatora sa normativnim i institucionalnim okvirom, praksom i iskustvima Republike Njemačke u primjeni medijacije u rješavanju različitih vrsta sporova, kojem se odazvalo 40-tak posrednika iz svih gradova Crne Gore.

Gosti i predavači na seminaru bili su: Dr. Robert Weber, Ambasador Federalne Republike Njemačke; Dr. Stefan Purner, Šef projekta za Jugoistočnu Evropu, IRZ; Harald Walther, Direktor okružnog suda Russelsheim i medijator; Michael Hausner, bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde federalne države Thuringer, konsilijator u Odboru za konsolidaciju Asocijacije Njemačke banke i Winfried Schubert, bivši predsjednik Ustavnog suda Federalne države Sachsen-Anhalt i konsilijator u Odboru za konsolidaciju Asocijacije Njemačke banke.

Na početku obuke, prisutnima su se obratili: direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac i generalni direktor za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde, gospodin Ibrahim Smailović, koji su upoznali prisutne sa aktuelnim trenutkom u Crnoj Gori kada je posredovanje u pitanju i normativnim okvirom u oblasti posredovanja, naročito  Predlogom Zakona o alternativnim načinima rješavanja sporova, sa posebnim osvrtom na nove institute predviđene navedenim Predlogom zakona.

U nastavku dvodnevne obuke – seminara, predavači: Harald Walther, Michael Hausner i Winfried Schubert, upoznali su prisutne sa medijacijom u Republici Njemačkoj, sa posebnim osvrtom na njemački Zakon o medijaciji iz 2012.godine; pojmom konsultacionih sudija u sudovima, njihovo obučavanje  i nivo kvaliteta rada;  trenutnim statističkim podacima o primjeni medijacije u Njemačkoj i postupkom koncilijacije (mirenja) u Republici Njemačkoj.

Seminar/obuka za posrednike Read More »

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima – II grupa

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

15- 18. novembar 2019.godine

Centar za posredovanje Crne Gore, organizovao je u periodu 15.-18. novembra 2019.godine, četvorodnevnu bazičnu obuku za posrednike, na kojoj je učestovalo ukupno 16 polaznika iz nekoliko  gradova Crne Gore (Podgorica, Pljevlja, Rožaje,Plav,Berane i Bijelo Polje). Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom Ministarstva pravde o programu obuke za posrednika u građanskim sporovima, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja ARS 2019. – 2021.godina, koji u okviru operativnog cilja 3 (Ojačane stručne kompetencije posrednika) kao ključnu mjeru predviđa obezbjeđivanje neophodnog broja posrednika specijalizovanih za određene vrste sporova.

Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam posredovanja, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka, etička pitanja u posredovanju – konflikt interesa; pojam i vještine posrednika; pripremu posredovanja i postupak posredovanja kroz faze postupka (uvodno izlaganje posrednika, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala gledanje edukativnog filma  ( simulacija postupka posredovanja), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Sa zadovoljstvom se može konsatovati da su svi polaznici uspješno prošli predmetnu obuku.

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima – II grupa Read More »

INTERNI OGLAS ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I

Centar za posredovanje

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe

Centra za posredovanje Crne Gore

Samostalni/a savjetnik/ica I - Služba za opšte i finansijske poslove,
 • Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme
 • VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka – ekonomija
 • položen strucni ispit za rad u državnim organima
 • poznavanje rada na računaru (Word, Excel i Internet)
 • najmanje pet godina radnog iskustva

Potrebna dokumentacija:

 • obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
 • Curriculum Vitae – CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
 • fotokopija biometrijske lične karte,
 • diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti,
 • dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu i da je državni službenik,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidati mogu Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).

Na interni oglas može se prijaviti državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, glavni inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice i rukovodilac nacionalne kancelarije, inspektor koordinator, inspektor i ovlašćeno službeno lice, kao i lice kome je prestao mandat na osnovu člana 60 stav 1 al. 1, 2 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 2/18).

U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik koji je na probnom radu nema pravo da se prijavi na interni oglas.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 46 Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (“Sl. list Crne Gore”, br. 50/18) .

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Teorijski dio pisanog testa sadrži 20 pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanje organa državne uprave. Praktični dio pisanog testa podrazumijeva izradu dva zadatka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas (spisak propisa potrebnih za pripremu prakticnog dijela pisanog testa objavljen je na web sajtu Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima.

Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa će biti obaviješteni preko internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu:

UPRAVA ZA KADROVE

Ul. Jovana Tomaševića 2A

Sa naznakom: za Interni oglas za potrebe Centra za posredovanje Crne Gore

Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa – Anita Ljucović

tel: 067/607-494; Rad sa strankama 10h – 13h

www.uzk.gov.me

INTERNI OGLAS ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I Read More »