October 2021

Online obuka na temu „Medijacija u sporovima iz ugovora o osiguranju“, petak, 15.10.2021. godine

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vještina medijatora, Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao online naprednu obuku na temu “Medijacija u sporovima iz ugovora o osiguranju”, koja je održana 15. oktobra 2021. godine. Obuci je prisustvovalo 40 medijatora.
Medijatorima se na početku obratila g.đa Lutovac, izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova, koja se zahvalila učesnicima na interesovanju i ukazala na potrebu organizovanja ovakve obuke zbog velikog broja predmeta upućenih na medijaciju a koji se odnose na sporove iz osiguranja, imajući u vidu novine predviđene Zakonom o alternativnom rješavanju sorova.
Medijatori su imali priliku da od gospodina Andrije Pavićevića, rukovodioca Službe za procjenu i likvidaciju šteta, u Grawe neživotnom osiguranju, čuju nešto više o ovoj problematici, uključujući pitanja vezana za naknade šteta po različitim osnovama, kao što su naknada nematerijalne i nekih vidova materijalne štete po osnovu autoodgovornosti, naknada materijane štete na vozilu po osnovu auto odgovornosti, naknada štete kod zaposlenih od nesrećnog slučaja ili od težih bolesti i hirurških intervencija, a sve po ugovoru odnosno polisi osiguranja zaposlenih. G.din Pavićević se posebno osvrnuo na primjenu pravilnika usvojenih od strane svih osiguravajućih društava u pogledu određivanja visine naknade štete, ali i o različitoj sudskoj praksi u primjeni pravila i određivanju iznosa koji se isplaćuju ostećenim.

Tokom obuke, iako je bila organizovana online, učesnici su imali mogućnost da postavljaju pitanja I diskutuju o pomenutim temama kako sa predavačem tako i sa ostalim učesnicima obuke.

Online obuka na temu „Medijacija u sporovima iz ugovora o osiguranju“, petak, 15.10.2021. godine Read More »

11. oktobra 2021.godine održan je godišnji sastanak medijatora

Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao online sastanak svih medijatora koji je održan 11.oktobra 2021, a kome je prisustvovalo oko 40 medijatora.
Direktorica Centra za ARS, Marina Lutovac se zahvalila medijatorima na interesovanju i učesću na sastanku i upoznala ih sa dosadašnjom primjenom Zakona o alternativnom rješavanju sporova i zakonima koji su izmijenjeni kako bi bili u skladu sa ovim zakonom, kao i najčešćim problemima u praksi. Glavne teme koje su se obradile u toku sastanka su bile: izrada poravnanja u toku medijacije, potpisivanje sporazuma od strane stranaka, izrada rješenja o postavljanju medijatora i slanje medijatorima koji ne obavljaju medijacije u Podgorici, uplata predujma za medijaciju od strane stranaka i drugo.
U toku sastanka medijatori su iznosili svoja viđenja i nedoumice u vezi primjene novog zakona, komentarišući pozitivno saradnju sa Centrom i razmjenjujući svoja iskustva sa ostalim učesnicima.
Na kraju sastanka, g.dja Lutovac se ponovo zahvalila svim učesnicima sastanka na zainteresovanosti i aktivnom učešću uz predlog da ovakvi sastanci u budućnosti postanu redovna praksa komunikacije između Centra i medijatora.

11. oktobra 2021.godine održan je godišnji sastanak medijatora Read More »