Istorijski razvoj alternativnog rješavanja sporova

Model rješavanje sporova sa pozicije prava danas je još uvijek primarni i dominantni metod rješavanja pravnih sporova. Međutim, uporedo, a sve više i ravnopravno sa njim primenjuju se i različiti metodi za mirno rješavanje sporova, za koje se koristi zajednički naziv “alternativno rješavanje sporova” ( skraćeno ARS) ili engleska skraćenica ADR (Alternative Dispute Resolution). U nekim državama kao što su Kina, Japan, Liberija primjena alternativnih metoda rješavanja sporova ima veoma dugu tradiciju i dio je kulture tih država dok je npr. u USA-u, Kanadi, Australiji, Njemačkoj, Francuskoj šira primjena metoda alternativnog rješavanja sporova započela tek devedesetih godina 20. vijeka.

Posljednja istraživanja pokazuju da je medijacija sve više zastupljena, kao dominantan metod alternativnog rješavanja sporova u mnogim zemljama svijeta. Pri tome, treba napomenuti da su određeni oblici medijacije u prošlosti stariji od rješavanja sporova sudskim putem. Početke medijacije možemo sresti u sumerskoj civilazaciji i u zemljama Azije. U nekim zemljama Azije smatra se nečasnim ako strane ne mogu da riješe spor mirnim putem. Na korene medijacije nailazimo i u Bibliji, u Jevanđelju po Mateju, dok francuski pravnici smatraju medijaciju tekovinom francuske revolucije.

Na prostorima Kraljevine Jugoslavije bilježe se tragovi vansudskih institucija- mjesnih sudova u Hrvatskoj, Vojvodini, i Slavoniji, općinskih sudova za posredovanje u Dalmaciji i Sloveniji i sreskih u Srbiji. Poznate su i komisije za mirno rješavanje sporova, mirovna vijeća pri stambenoj upravi i komisije za naknadu poljskih šteta.

U Crnoj Gori medijacija je tesno povezana sa samim nastankom države, kroz mirenje zaraćenih plemena od strane Svetog Petra Cetinjskog. Na najstarije oblike medijacije (mirenja) nailazimo u naselju Mirovica u Baru u kojem su se prema istorijskim podacima mirile zavađene strane i davale obećanje jedne drugima ispod masline stare preko 2000 godina, a takođe je poznata i Pomirdbena dvorana na ostrvu Gospa od Škrpjela koja je predstavljala sveto mjesto u kojoj su se vjekovima mirile zavađene strane i mnogi sporovi riješili na miran način. Zahvaljujući ovome spriječene su mnoge krvne osvete, jer su obećanja i zavjeti koji su dati na ovom mjestu zbog njegove svetosti obavezivali učesnike da poštuju ono što su zavjetovali.

Danijela Vukčević, medijator i trener