Vijesti

Druga bazična obuka

Podgorica, 16/20.septembra 2023.g.

Centar za alternativno rješavanje sporova je u periodu 16-20. septembra 2023.godine organizovao petodnevnu bazičnu obuku za medijatore na kojoj je učestvovalo 16 polaznika iz Podgorice.

Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za medijatora u građanskim sporovima, donešenom od strane Ministarstva pravde, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.

Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksa i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; pojam i vještine medijatora; priprema medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike.

Obuke je, pored ostalog, uključivala korišćenje  edukativnih filmova o medijaciji u privrednim i porodičnim sporovima (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Druga bazična obuka Read More »

Bazična obuka za medijatore

Podgorica, 1/5.septembra 2023.g.

Centar za alternativno rješavanje sporova je u periodu 1-5. septembra 2023.godine organizovao petodnevnu bazičnu obuku za medijatore na kojoj su učestvovala 17 polaznika iz Podgorice, Nikšića, Rožaja i Bijelog Polja.

Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za medijatora u građanskim sporovima, donešenom od strane Ministarstva pravde, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.

Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksa i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; pojam i vještine medijatora; priprema medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike.

Obuke je, pored ostalog, uključivala korišćenje  edukativnih filmova o medijaciji u privrednim i porodičnim sporovima (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Bazična obuka za medijatore Read More »

Seminar „INTEGRISANJE RODNE PERSPEKTIVE U POSTUPAK MEDIJACIJE“

Podgorica, 12. april 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je 12.aprila 2023.godine organizovao za medijatore jednodnevni uvodni seminar „Integrisanje rodne perspektive u postupak medijacije“ na kome su predvači bili Dr. Nevena Petrušić i Dr. Jelena Arsić.
Na seminaru su bile obrađene teme koje su se odnosile na pojmovna razgraničenja pola, roda i rodnih odnosa; uticaj roda na medijaciju i rodno senzitivnu analizu sukoba; rodno zasnovani disbalans moći u medijaciji i na izražavanje rodnih stereotipa i predrasuda tokom medijacije (prepoznavanje i moguće medijatorske intervencije).
Na seminaru su učestvovala 23 medijatora.

Seminar „INTEGRISANJE RODNE PERSPEKTIVE U POSTUPAK MEDIJACIJE“ Read More »

Sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava 22.februar 2023.godine, Hotel “CuE” – Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), organizovao je dana 22.02.2023.godine, okrugli sto namijenjen predstavnicima osiguravajućih društava na temu: “Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori”. Skupu je prisustvovalo 12 predstavnika osiguravajućih društava i to: “Generali osiguranje” AD Podgorica, “Lovćen osiguranje” AD Podgorica, Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, “Grawe neživotno osiguranje” AD Podgorica, “Grawe životno osiguranje” AD Podgorica ,“Sava osiguranje” AD Podgorica i “Uniqa osiguranje”. Pored naznačene teme okruglog stola, na sastanku se diskutovalo o brojnim drugim temama vezanim za postupak medijacije, sa kojima su se učesnici skupa susrijetali u svom radu, a sve u cilju unapređenja prakse i veće primjene medijacije u sporovima radi naknade štete nastale u vezi ugovora o osiguranju.
Prisutnim učesnicima su se obratili: Ljubomir Petruljeskov, ispred organizacije IDLO, Marina Lutovac, direktor Centra, i načelnica Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova u Centru za ARS i medijator Viloleta Majić.
Predstavnik međunarodne organizacije IDLO pozdravio je prisutne i govorio o privrednoj medijaciji generalno i iskustvima iz evropskih pravnih sistema u ovoj oblasti.
U nastavku rada, predstavnici Centra za ARS su informisali prisutne o rezultatima i uočenim problemima u implementaciji Zakona o ARS, dok su predstavnici osiguravajućih društava govorili o svom iskustvu u primjeni medijacije, stepenu prihvatljivosti medijacije u ovakvim sporovima od strane učesnika u postupku, problemima i izazovima sa kojima se susrijeću, posebno u odnosu na uslove I uzroke koji utiču na zaključenje poravnanja. Učesnici su takođe, ono što je posebno značajno za Centar, dali preporuke i sugestije kako unaprijediti praksu.
Zaključak svih prisustnih je da organizovanje ovakvih stručnih skupova je neophodno, korisno i veoma značajno u cilju unaprijeđenje primjene medijacije.

Sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava 22.februar 2023.godine, Hotel “CuE” – Podgorica Read More »

Sastanak sa predstavnicima opština 20. februar 2023.godine, Hotel “Budva” – BudvaSastanak sa predstavnicima opština

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), organizovao je dana 20.02.2023.godine, okrugli sto namijenjen predstavnicima crnogorskih opština i javnih preduzeća čiji je osnivač opština, na temu: “Privredna medijacija”. Skupu je prisustvovalo 20-tak učesnika iz sledećih opština: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opština Berane, opština Bijelo Polje, opština Nikšić, opština Herceg Novi, opština Budva, opština Kotor i opština Pljevlja. Pored označene teme okruglog stola, na sastanku se diskutovalo o brojnim drugim temama vezanim za postupak medijacije, sa kojima su se učesnici skupa susrijetali u svom radu.

Prisutnim učesnicima su se obratili: Ljubomir Petruljeskov, ispred organizacije IDLO, načelnica Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova u Centru za ARS i medijator Viloleta Majić  i službenik Centra za ARS i medijator  Ivan Knežević.

Predstavnik međunarodne organizacije IDLO pozdravio je prisutne i govorio o privrednoj medijaciji generalno i iskustvima iz evropskih pravnih sistema u ovoj oblasti.

U nastavku rada, predstavnici Centra za ARS, Violeta Majić i Ivan Knežević, osvrnuli su se na dvoipogodišnju prasku rada Centra za ARS u primjeni Zakona o alternativnom rješavanju sporova, kao i na konkretne problem koji se javljaju u radu. Predstavnici opština i privrednih društava čiji je osnivač opština, posebno su istakli korektnu saradnju sa stručnom službom Centra za ARS i govorili o benefitima koje medijacija ima u konkretnim sredinama iz kojih dolaze.  Prisutni su imali priliku da čuju na koji način funkicioniše medijacija u   opštini Berane, opštini Bijelo Polje i opštini Nikšić, kao sredinama u kojima je vansudsko rješavanja sporova najmasovnije prihvaćeno od strane građana i stručne javnosti, koje su prepreke za rješavanje svojinsko-pravnih sporova u opštini Herceg Novi i opštini Kotor, koje  probleme u medijaciji imaju Glavni grad Podgorica i Prijestonica Cetinje i zašto medijacija nije na pravi način zaživjela u opštini Pljevlja.

Zaključak sastanka je da se medijacija u Crnoj Gori razvija u pozitivnom smjeru, da je neophodno jačati kadrovske kapacitete stručne službe Centra za ARS, unapređivati stručna znanja i vještine medijatora, te permanentno raditi na promociji insituta medijacije u svim opštinama, u čemu važnu ulogu imaju upravo predstavnici opština i preduzeća čiji je osnivač opština, kao subjekti koji najčešće imaju prvi neposredan kontakt sa strankama – učesnicima  u postuku.

Sastanak sa predstavnicima opština 20. februar 2023.godine, Hotel “Budva” – BudvaSastanak sa predstavnicima opština Read More »

Godišnji sastanak medijatora 24. decembar 2022.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u okviru svojih redovnih aktivnosti krajem kaledandarske godine, organizovao je dana 24.12.2022.godine, godišnji sastanak medijatora kojem je prisusvovao veliki broj medijatora iz svih crnogorskih opština.
Prisutnim medijatorima obratili su se direktorica Centra, Marina Lutovac i predstavnici stručne službe Centra, Violeta Majić i Ivan Knežević.
Direktorica Centra osvrnula se na učinjeno u godini za nama, informisala prisutne o dosadašnjoj uspješnoj realizaciji aktivnosti predviđenih Programom razvoja alternativnog rješavanja sporova, čija je uspješna realizacija rezultirala značajnim uvećanjem broja predmeta delegiranih Centru u rad. Nadalje, u svom izlaganju direktorica Centra se osvrnula na probleme sa kojima se Centar za ARS suočava u praksi, te naporima koji se ulažu u prevazilaženju istih. Na kraju obraćanja, direktorica je sugerisala prisutnima određene smjernice u cilju što efikasnijeg i uspješnijeg postupanja medijatora u predmetima koji su im dodijeljeni u rad.
Predstavnici Stručne službe Centra pozdravili su prisutne i konstatovali da saradnja i komunikacija stručne službe Centra i medijatora treba da bude na zadovoljavajućem nivou i da se konstatno unapređuje, nakon čega su podsjetili prisutne na nekoliko detalja o kojima je neophodno voditi računa kada je postupak medijacije u pitanju, a tiču se formalno-pravne ispravnosti poravnanja koje se zaključuje pred medijatorom i dostavljanja Centru neophodne dokumentacije, radi naknadnog potvrđivanja poravnanja pred nadležnim sudovima. Takođe, istaknuta je i veoma uspješna saradnja i komunikacija sa sudovima u Crnoj Gori, koji daju puni doprinos u razvoju institua medijacije, kroz obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške Centru i medijatorima u konkretnom situacijama.
Prisutni medijatori, nakon što su iskazali zadovoljstvo komunikacijom sa stručnom službom Centra u vezi sa delegiranim predmetima, komentarisali su određene sporne situacije s kojima se susrijeću u praksi, a odnose se na dodjeljivanje predmeta medijatorima u rad, davajući konstruktivne predloge u vezi sa prevazilaženjem pojedinih spornih situacija.
Opšti zaključak sa sastanka je da se institut medijacije u Crnoj Gori razvija u dobrom pravcu, da su medijatori spremni da daju puni doprinos u afirmaciji i unaprjeđenju samog postuka, kako kroz postupanje u konkertnim predmetima, tako i u medijskim nastupima u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.

Godišnji sastanak medijatora 24. decembar 2022.godine, Podgorica Read More »