Promocija medijacije- posjeta Osnovnim sudovima u Crnoj Gori

U periodu od februara do aprila 2011. godine, Centar za posredovanje Crne Gore, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a u Podgorici, organizovao je obilazak Osnovnih sudova u petnaest opština u Crnoj Gori.

Cilj obilaska je bilo instaliranje info deskova i podjela promotivnog materijala, kako bi se građani bolje informisali o medijaciji kao jednom od načina alternativnog rješavanja sporova.

Direktor Centra za posredovanje Crne Gore Miroslav Knežević se tom prilikom sastao i sa predsjednicima Osnovnih sudova, gdje je bilo rInfo_desk_3iječi o daljem jačanju ovog instituta i šta su prednosti, a šta prepreke na tom putu. U saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore i kancelarije UNDP, Centar je takođe napravio upitnike, koji su podijeljeni predsjednicima sudova, sudijama i medijatorima, a koji će dati uvid u to na koji način poboljšati i ispromovisati medijaciju u Crnoj Gori.

Rezultati upitnika će pokazati trenutno stanje vezano za institut medijacije u Crnoj Gori, što će u krajnjem uticati i na novi zakon o posredovanju.