Seminar “Krivična medijacija“

Centar za posredovanje Crne Gore i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu su 10. i 11.maja  organizovali seminar na temu: “Krivična medijacija”. Predavači na obuci su bili: dr. Ivana Stevanović, viši naučni saradnik i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd, g-đa Dijana Popović Gavranović, Stručna služba Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, dr. sc. Vesna Gmaz Luški, prof. defektolog, Centar za socijalni rad Zagreb, g-đa Danka Ivanović Đerić, državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i g-din Rade Stijović, načelnik CB Podgorica.

Na seminaru su obrađene sljedeće teme: Pravosuđe po mjeri djeteta kao nosioca prava na zaštitu – dijete kao subjekt pravne zaštite; Restorativna pravda i sistem maloljetničkog pravosuđa; Posredovanje u krivičnom postupku (izbor i primjena vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim); Izvansudska nagodba (medijacija u krivičnom pravu); Iskustvo Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u primjeni krivične medijacije; Iskustva policije u primjeni krivične medijacije. Seminaru je prisustvovalo 25 učesnika (11 sudija i 14 državnih tužilaca).