Potpisivanje Konvencije UN-a o međunarodnim poravnanjima postignutim medijacijom (Singapurska konvencija o medijaciji)

Potpisivanje Konvencije UN-a o međunarodnim poravnanjima postignutim medijacijom (Singapurska konvencija o medijaciji)

                                                                                                                                                  Singapur, 7.avgust 2019.godine

U Singapuru 7. avgusta 2019.godine Crna Gora je sa još 45 država, među kojima su bile i SAD, Kina, Turska, Izrael, Ukrajina, Srbija i Sjeverna Makedonija,  potpisala Konvenciju UN-a o međunarodnim poravnanjima postignutim medijacijom (Singapurska konvencija o medijaciji). Na ceremoniji potpisivanja bili su prisutni delegati iz preko 70 država i regionalnih organizacija, uključujući EU, Australiju i Švajcarsku, koje su podržale potpisivanje Singapurske konvencije.

  Singapurska konvencija izražava aktuelni svjetski standard u odnosu na temu kojom se bavi, a to je izvršenje poravnanja koja su postignuta kao rezultat postupka medijacije.Tema izvršenja medijacijskih poravnanja danas je jedna od najvažnijih svjetskih tema koje se odnose na medijaciju i druge načine alternativnog rješavanja sporova. Ona je takođe aktuelna i u evropskim reformama procesnih zakona. Naime, da bi se potpuno iskoristile prednosti medijacije, kao načina alternativnog rješavanja sporova, važno je da se omogući da sporazumi (poravnanja) sklopljeni u medijaciji ne budu samo obaveza koju stranke dobrovoljno izvršavaju, nego i izvršni naslov koji se po potrebi može izvršiti ne samo po domaćim propisima nego i u drugim državama, i to po jedinstvenim i harmonizovanim pravilima. Bez odgovarajuće osnove u zakonima i međunarodnim instrumentima, radi prinudnog izvršenja poravnanja postignutih u medijaciji trebalo bi pokretati sudski parnični postupak, što opterećuje sudove, a medijaciji umanjuje efikasnost.

Zato je Singapurska konvencija o medijaciji, kao prva međunarodna konvencija koja propisuje uniforman i efikasan pravni okvir za prinudno izvršenje medijacijskih poravnanja, veoma važan instrument za harmonizaciju prava alternativnog rješavanja sporova u Evropi i svijetu.

Iako se Singapurska konvencija o medijaciji odnosi samo na izvršenje poravnanja koja su postignuta u postupku međunarodne medijacije privrednih sporova, njen je pristup načelno primjenljiv i na druga područja pa tako može da posluži i u reformskom procesu jedinstvenog uređenja alternativnog rješavanja sporova u Crnoj Gori i samim tim modernizaciji nacionalnog pravnog okvira za alternativno rješavanje sporova.

Crna Gora se  svojim politikama pravosudnih reformi i donošenjem relevantnih strateških dokumenta opredijelila za podsticanje primjene medijacije kao načina rješavanja sporova, što ide u prilog i naporima koji se ulažu u pogledu pridruživanja EU koja takođe vodi politiku podsticanja primjene alternativnog rješavanja sporova. Kako za domaće, tako i za međunarodne građanske, privredne, radne i druge vrste sporova važno je da se medijacija može sprovesti brzo, efikasno i stručno. Shodno tome može se reći da Crna Gora prihvata osnovne postavke Singapurske konvencije prema kojima je za adekvatno uređenje medijacije bitno urediti pravnu snagu i propisati adekvatne uslove za izvršenje poravnanja postignutih medijacijom.

U sklopu ceremonije potpisivanja Singapurske konvencije organizovana je i Nedjelja medijacije koja je okupila oko 1500 delegata i to visokih državnih zvaničnika, predstavnika UN i drugih međunarodnih organizacija, vodećih međunarodnih medijatora, privrednika, pravnika, kao i predstavnike akademske zajednice i studente koji su učestvovali na međunarodnom takmičenju iz medijacije.