VJEŠTINE MEDIJATORA

Centar za posredovanje Crne Gore je, u cilju unapređenja stručnosti rada posrednika u građanskim sporovima, a u saradnji sa britanskom renomiranog organizacijom, Centrom za efikasno rješavanje sporova (CEDR), i uz podršku Ministarstva pravde, organizovao jednodnevnu naprednu obuku za 25 posrednika u građanskim sporovima na temu vještina posrednika u vođenju pojedinih faza postupka, posebno faze istraživanja i faze pregovoranja.

Na pomenutoj obuci obrađene su, pored ostalog, i sledeće teme: uvodno izlaganje posrednika, vještine aktivnog slušanja, reflektovanje i parafraziranje, reframing (preoblikovanje), neverbalna komunikacija, rad sa emocijama, priprema/utvrđivanje ponuda i pregovaranje, suočavanje sa očiglednim zastojem i zaključenje sporazuma.

Treneri na obuci su bili eksperti Centra za efikasno rješavanje sporova:
Dr. Andrzej Grossman, Glavni konsultant i medijator u Centru za efikasno rješavanje sporova u Londonu
Stephen Bate, ovlašćeni arbitar F.C.I Arb., akreditovani medijator i advokat