RANA NEUTRALNA OCJENA SPORA (RNOS) – OBUKA RANIH NEUTRALNI EVALUATORA SPORA

U cilju obezbjeđenja preduslova za primjenu novog metoda alternativnog rješavanja sporova – rane neutralne ocjene spora, shodno Predlogu Zakona o alternativnom rješavanju sporova čije usvajanje od strane Skupštine se očekuju u narednom periodu Centar za posredovanje Crne Gore je u saradnji sa britanskom organizacijom, Centrom za efikasno rješavanje sporova (CEDR) i uz podršku Ministarstva pravde, organizovao jednodnevni seminar za obuku 8 budućih ranih neutralnih evaluatora spora.

Na pomenutoj obuci obrađene su, pored ostalog, i sledeće teme: različite uloge evaluatora, model od pet koraka za ranu neutralnu ocjenu spora, pripremna faza, komunikacijske vještine i izrada i prezentacija ocjene spora.

Treneri na obuci su bili eksperti Centra za efikasno rješavanje sporova:
Dr. Andrzej Grossman, Glavni konsultant i medijator u Centru za efikasno rješavanje sporova u Londonu
Stephen Bate, ovlašćeni arbitar F.C.I Arb., akreditovani medijator i advokat