RADNI DORUČAK SA NOVINARIMA: „Dobra saradnja s medijima osnov za bolju informisanost javnosti o alternativnom rješavanju sporova“

Ministarstvo pravde i Centar za posredovanje, u susret usvajanju Zakona o alternativnom rješavanju sporova, danas su održali radni doručak sa novinarima na temu „Alternativno rješavanje sporova“.

Radni doručak je bio prilika da se novinarima bliže predstavi zakonodavni, institucionalni i strateški  okvir i svi napori koji se ulažu u cilju unapređenja primjene savremenih instituta u ovoj oblasti.

Poboljšanje pristupa pravdi građanima i pravnim subjektima, primjenom alternativnih načina rješavanja sporova, kao efikasnog, finansijski isplativog, održivog i dostupnog načina rješavanja sporova prepoznato je kao prioritetna oblast Srednjoročnog programa rada Vlade 2018-2020 u oblasti vladavine prava i  dobrog upravljanja, o čemu je govorila sekretarka Ministarstva pravde Nada Stanišić.

Tokom iduće sedmice očekuje se usvajanje Zakona o alternativnom rješavanju sporova. O svim novim rješenjima i njihovom značaju govorio je Generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor Ministarstva pravde, Ibrahim Smailović.

Direktorica Centra za posredovanje, Marina Lutovac, poseban akcenat je stavila na institut medijacije, prednostima koje ima za građane i pravne subjekte, kao i na njegovu praktičnu primjenu. Naglasila je da su u prethodnom periodu ostvareni zadovoljavajući rezultati kada je u pitanju razvoj i primjena posredovanja, medijacije, na šta ukazuju podaci iz Godišnjeg izvještaja rada Centra za 2019. godinu kao i izvještaja o realizaciji Akcionog plana Programa razvoja Alternativnog rješavanja sporova. Lutovac je ovdje posebno istakla važnim partnersku saradnju sa novinarima koja u velikoj mjeri može doprinijeti podizanju nivoa informisanosti građana o mogućnostima koje pruža Alternativno rješavanje sporova.

Izvor: Ministarstvo pravde