Nove metode rješavanja sporova, uz manje troškova, dijalogom i kompromisom, do očuvanja dobrih odnosa između stranaka

Skupština Crne Gore je donijela Zakon o alternativnom rješavanju sporova, koji je jedan od ključnih uslova za dalji razvoj alternativnih načina rješavanja sporova. 

Razvojem alternativnih načina rješavanja sporova, građanima i pravnim licima se omogućava da uz sudski postupak mogu izabrati i druge načine za rješavanje sporova, koji zbog brzine, jednostavnosti i manjih troškova mogu biti prikladniji od samog sudskog postupka. Novi Zakon o alternativnom rješavanju sporova koji je donesen prošle sedmice u potpunosti je usklađen sa dostignućima savremene evropske prakse, pa su tako građanima omogućene nove metode rješavanja sporova poput rane neutralne ocjene spora.

Najznačajnije novine koje ovaj Zakon donosi odnose se na obavezu lica koja namjeravaju da pokrenu postupak pred sudom da se prethodno obrate Centru za alternativno rješavanje sporova radi pokušaja rješavanja spora medijacijom  u sljedećim vrstama sporova: sporovi male vrijednosti, sporovi radi naknade štete iz ugovora o osiguranju kada je jedna od stranaka društvo za osiguranje i u drugim sporovima za koje je posebnim zakonom propisana ta obaveza.

Posebno važna novina je davanje svojstva izvršne isprave poravnanju koje je zaključeno pred medijatorom u sporu povodom kojeg nije pokrenut postupak pred sudom, odnosno u sporu u kojem je sudski postupak okončan povlačenjem tužbe, nakon njegovog potvrđivanja kod nadležnog suda, odnosno sačinjavanjem notarskog zapisnika.

Pored toga, novinu predstavlja i obaveza zaključenja Sporazuma o medijaciji, u slučaju kada stranke odluče da pokušaju da svoj spor riješe medijacijom.

Zakon uvodi još jedan način alternativnog rješavanja sporova – rana neutralna ocjena spora, koju će vršiti licencirani evaluatori spora.

Važno je istaći i oslobađanje od troškova postupka medijacije u sporovima za razvod braka i u drugim sporovima u vezi sa porodičnim odnosima, kao i u sporovima u kojima je tužena Crna Gora, odnosno jedinica lokalne samouprave, zatim osnivanje Centra za alternativno rješavanje sporova koji će nastaviti da obavlja poslove dosadašnjeg Centra za posredovanje sa određenim proširenim nadležnostima, a koji će, pored ostalog, preduzimati aktivnosti u pravcu dalje afirmacije alternativnog rješavanja sporova i vršiti druge poslove predviđene ovim zakonom.

Kako su Zakonom o alternativnom rješavanju sporova predviđena rješenja koja imaju uticaj na oblast koju reguliše Porodični zakon i Zakon o parničnom postupku izvršene su i neophodne izmjene i dopune pomenutih zakona, radi njihovog međusobnog usklađivanja.