Sastanak sa sudijama i medijatorima, Kotor, 14. maj 2021.godine

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je u petak, 14. maja.2021.godine održala sastanak sa VD predsjednicom Osnovnog suda u Kotoru, g.đom Momirkom Tešić i sudijama parničarima tog suda.

Tema sastanka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dotadašnjom praksom u pirmjeni institute amedijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.

Istog dana predsjednica Centra je održala sastanak i sa medijatorima iz Kotora sa kojima je razgovarala o najbitnijim novinama predviđenim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, dotadašnjoj praksi, načinu rada, komunkaciji sa Centrom I strankama, problemima u radu i predlozima i načinima prevazilaženja poteškoća.