Month: October 2019

Okrugli sto “Krivična medijacija”

Okrugli sto

“Krivična medijacija”

24. oktobar 2019.godine, Podgorica

Centar za posredovanje Crne Gore u saradnji sa Udruženjem medijatora Crne Gore, organizovao je dana 24. oktobra 2019.godine okrugli sto na temu:  “Krivična medijacija”, na kojem je predstavljen i prisutnima podijeljen Priručnik za obuku posrednika – posredovanje između maloljetnog učinioca krivičnog djela i oštećenog lica/žrtve, čiju izradu su podržali kancelarija UNICEF-a u Podgorici i Ambasada SAD-a u Crnoj Gori. Učesnici na okruglom stolu su bili: posrednici u krivičnim stvarima, predstavnici osnovnih državnih tužilaštava iz većine gradova u Crnoj Gori i predstavnici Uprave policije – inspektori za suzbijanje maloljetničke delikvancije i nasilja u porodici.   

Gosti i predavači na okruglom stolu su bili autorke Priručnika: gospođa dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka istraživanja – Republika Srbija, gospođa dr Vesna Gmaz Luški, Centar za socijalnu skrb – Republika Hrvatska i gospođa Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore.

Na početku, prisutnima su se obratili: direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac, urednica Priručnika,  predstavnica kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, gospođa Nada Đurović Martinović  i predstavnica Udruženja medijatora CG, gospođa Ana Stanković Mugoša, koje su pozdravile učesnike i govorile o aktivnostima institucija i udruženja ispred kojih dolaze, a u vezi sa temom okruglog stola.

U nastavku okruglog stola, autorka Priručnika Dijana Popović Gavranović  upoznala je prisutne sa primjenom posredovanja prema maloljetnicima u Crnoj Gori, kroz primjenu alternativnih mjera, prije svega vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim licem, vrstama vaspitnog naloga, etičkim pitanjima kod primjene vaspitnog naloga i međunarodniim smjernicama.

Autorka Priručnika dr Ivana Stevanović, osvrnula se kroz svoju prezentaciju na pojam djeteta kao subjekta pravne zaštite i restorativnu pravdu, relevantne međunarodne instrumente, koncept prava djeteta, osnovne principe pravosuđa “po mjeri djeteta”, kao i modele maloljetničkog pravosuđa.

Autorka Priručnika dr Vesna Gmaz Luški govorila je prisutnima o iskustvima Republike Hrvatske u primjeni posredovanja prema maloljetnicima, izazovima sa kojima se susreću u praksi i načinima za prevazilaženje problema. 

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

18  – 21. oktobar 2019.godine

Centar za posredovanje Crne Gore, organizovao je u periodu 18.-21. oktobra 2019.godine, četvorodnevnu bazičnu obuku za posrednike, na kojoj je učestovalo ukupno 18 polaznika iz nekoliko  gradova Crne Gore (Podgorica, Bar, Kotor, Berane i Pljevlja). Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom Ministarstva pravde o programu obuke za posrednika u građanskim sporovima, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja ARS 2019. – 2021.godina, koji u okviru operativnog cilja 3 (Ojačane stručne kompetencije posrednika) kao ključnu mjeru predviđa obezbjeđivanje neophodnog broja posrednika specijalizovanih za određene vrste sporova.

Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam posredovanja, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka, etička pitanja u posredovanju – konflikt interesa; pojam i vještine posrednika; pripremu posredovanja i postupak posredovanja kroz faze postupka (uvodno izlaganje posrednika, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala gledanje edukativnog filma  ( simulacija postupka posredovanja), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Sa zadovoljstvom se može konsatovati da su svi polaznici uspješno prošli predmetnu obuku.

Dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstva

“Dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstva”

Kolašin, 08-09.oktobar 2019.godine

U okviru projekta “Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa“, koji implementira CEDEM – Centar za  demokratiju i ljudska prava   , a koji se finansira iz sredstava Ministarstva pravde, održana je dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstva na kojoj su učestvovali predstavnici sudova, državnih tužilaštava i nevladinih organizacija. Škola je održana u periodu od 08. do 09.oktobra u  Kolašinu.

 Predavači na školi su bili:

  • g-đa Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje
  • g-đa Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe u VDT-u i
  • g-din Milorad Marković, pravni ekspert.

Bazični trening “Školska medijacija”

Bazični trening „Školska medjacija“

24/27. septembar 2019.godine

Shodno Memorandumu o saradnji, potpisanim sa Ministarstvom prosvjete dana 12. februara 2019.godine,  i obavezama iz Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova za 2019-2021, kao i na osnovu Programa za obuku nastavnika “Školska medijacija”, akreditovanom od strane Zavoda za školstvo u avgustu 2019.godine, Centar za posredovanje Crne Gore je organizovao četvorodnevni bazični trening o školskoj medijaciji, za 20 polaznika –  profesora i stručnih radnika beranske osnovne škole „Radomir Mitrović“  i plavske osnovne škole „Hajro Šahmanović“ ,  koji je održan u periodu od 24. do 27. septembra 2019.godine.

Cilj bazičnog treninga je bio upoznavanje nastavnika sa pojmom školske medijacije, njenim načelima i prednostima za što uspješnije rješavanje eventalnih sukoba u školi; upoznavanje sa pojmom medijatora, njihovom ulogom i vještinama koje treba da posjeduju; upoznavanje sa fazama u postupku medijacije, načinom komunikacije i pisanjem sporazuma.

Tokom treninga učesnici su osim teorijskog dijela imali radionice i praktične vježbe s tim da je zadnjeg dana  organizovanje polaganje uz simulaciju određene situacije sukoba u školi i rješavanje problema putem medijacije.

Treneri na bazičnom treningu su bile: Rajka Perović i Branka Kankaraš, medijatorke i treneri za medijaciju, Marijana Bulatović Medenica, medijatorka, i Dragana Radoman, profesorica engleskog jezika.