Month: January 2020

Okrugli sto “Školska medijacija”

Okrugli sto

“Školska medijacija”

25. januar 2020.godine, Podgorica

Centar za posredovanje Crne Gore  organizovao je dana 25. januara 2020.godine okrugli sto na temu:  “Školska medijacija”, na kojem se govorilo o Programu školske medijacije koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, shodno potpisanom Memorandum o saradnji, i u skladu sa obavezama iz Akcionog plana za implementaciju programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2019.-2021.

Učesnici na okruglom stolu su bili nastavnici i stručni radnici iz četiri osnovne škole, koji su pohađali obuku za školske medijatore, i to: JU OŠ “Štampar Makarije” – Podgorica, JU OŠ “Vuk Karadžić” – Podgorica, JU OŠ “Radomir Mitrović” – Berane i JU OŠ “Hajro Šahmanović” – Plav. Na okruglom stolu su govorili: Direktorica Centra za posredovanje, g-đa Marina Lutovac, kao i treneri za posrednike koji su aktivno učestovali u obuci nastavnika na temu školske medijacije, g-đa Rajka Perović i g-đa Branka Kankaraš.   

Direktorica Centra za posredovanje, g-đa Marina Lutovac govorila je o realizovanim aktivnostima u 2019.godini, izrazila zadovoljstvo dosadašnjim tokom realizacije Programa “Školska medijacija”, kako iz ugla saradnje sa resornim Ministarstvom, tako i iz ugla predanosti i ozbiljnosti pristupa navedenih škola i nastavnika i stručnih radnika  ovom programu. Takođe, direktorica Centra upoznala je prisutne i sa budućim aktivnostima koje će se preduzimati u okviru Programa “Školska medijacija” i obavezama sa kojima će se škole susresti u daljoj realizaciji programa.         

U nastavku okruglog stola, predstavnici – koordinatori navedenih osnovnih škola su upoznali prisutne sa realizovanim aktivnostima na temu školske medijacije u školama iz kojih dolaze, poteškoćama sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu sa djecom i njihovim roditeljima, kao i načinima prevazilaženja istih. Takođe, predstavnici škola su podijelili sa prisutnima i određene dileme, u smislu procedure i načina procesuiranja konkretnih situacija, stepena tehničke opremljenosti prostorija u okviru škola koje su namijenjene školskoj medijaciji-medijacijskih kutaka, formi samih sporazuma postignutih u postupcima školske medijacije, te načinu najefikasnijeg i najracionalnijeg evidentiranja samih postupaka medijacije i izvještavanja o istim.

Treneri za posrednike, g-đa Rajka Perović i g-đa Branka Kankaraš, podsjetili su prisutne sa postupkom medijacije u školama, prije svega sa: fazama medijacije, načinima prijavljivanja i izbora medijatora od strane učesnika u postupku – djece, pojmu djeteta u ulozi medijatora, medijatorskom kutku, značaju medijacije u prevenciji izricanja vaspitnih mjera, saglasnosti roditelja, vođenju evidencije u medijatorskom kutku, dokumentovanju i izvještavanju o implementaciji medijacije u školama.

U dijelu okruglog stola namijenjenog diskusiji, učesnici, u interakciji sa trenerima i direktoricom Centra, komentarisali su navedene teme iz ugla prakse i predlagali rješenja za pojedine sporne situacije. Svim učesnicima je sugerisano da se za eventualne nedoumice i probleme u praksi mogu obratiti, kako Centru za posredovanje, tako i trenerima, a sve u cilju najboljeg interesa učenika osnovnih škola, kao krajnjih korisnika Programa “Školska medijacija. 

Seminar: “Napredna obuka posrednika u krivičnim postupcima”

Seminar:

“Napredna obuka posrednika u krivičnim postupcima”

  1. – 20. januar 2020.godine, hotel “Avala”, Budva

Shodno obavezama iz Programa razvoja aletrnativnih načina rješavanja sporova, Centar za posredovanje Crne Gore je, u saradnji i uz finansijsku podršku INL Programom Ambasade SAD u Podgorici, organizovao dva dvodnevna seminara – napredne obuke posrednika u krivičnim postupcima, koji su održani u periodu 17. – 20. januar 2020.godine. Polaznici obuke bili su posrednici u krivičnim stvarima iz većine crnogorskih gradova, podijeljenih u dvije grupe po 18 učesnika.

Gosti i predavači na obukama bili su g-din Erik N. Larson, INL Viši pravni savjetnik; g-din Bruce P.Zelis, advokat i ekspert za medijaciju – SAD, g-đa Vesna Gmaz Luški, Centar za socijalnu skrb – Republika Hrvatska i g-đa Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore.

Na početku obuke, prisutnima se obratila direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac , koja je upoznala prisutne sa aktuelnim trenutkom u Crnoj Gori kada je posredovanje u krivičnim stvarima u pitanju, kao i normativnim okvirom u oblasti posredovanja, naročito  Predlogom Zakona o alternativnim načinima rješavanja sporova, sa posebnim osvrtom na nove institute predviđene navedenim Predlogom zakona. Takođe, u uvodnom dijelu prisutnima se obratio i g-din Erik N. Larson, koji je pozdravio prisutne, saopštio svoja očekivanja kada je predmetna obuka u pitanju i polaznicima poželio uspješan rad. 

U nastavku seminara – obuke, predavač g-đa Dijana Popović Gavranović govorila je prisutnima o komunikacijskim vještinama (neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, razumijevanje, razlikovanje emocija od činjenica i dr), instrumentima koje posrednik koristi u cilju uspješnog okončanja postupka posredovanja (vrste pitanja, ja-poruke, ti-poruke, metoda vizualizacije, motivacija žrtve i dr), kao i o prvoj i drugoj fazi postupka posredovanja u krivičnim stvarima.

Predavač iz Republike Hrvatske, g-đa Vesna Gmaz Luški, govorila je prisutnima o metodama postupka posredovanja (standardna metoda, metoda poštar, metoda ogledalo i dr), trećoj fazi postupka posredovanja u krivičnim stvarima, kao i o izradi sporazuma nakon uspješno okončanog postupka posredovanja.

Predavač iz Sjedinjenih Američkih Država, g-din Bruce P.Zelis, polaznike obuke je upoznao sa iskustvima SAD u predmetima krivične medijacije, tehnikama i vještinama posrednika u SAD i uopšte organizacijom samog postupka krivične medijacije u zemlji iz koje dolazi.

Takođe, polaznici obuke bili su u mogućnosti da kroz tzv. “igre uloga”, odnosno simulacije postupka posredovanja, dobiju određene inpute od strane predavača – renomiranih stručnjaka u oblasti posredovanje u krivičnim postupcima, koji će im u daljem radu pomoći da unaprijede svoje vještine i pruže još kvalitetniju uslugu krajnjim korisnicima posredovanja u krivičnim stvarima. 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA UČEŠĆE NA BAZIČNOJ OBUCI ZA POSREDNIKE/MEDIJATORE

Centar za posredovanje Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV

 za prijavu kandidata za učešće na bazičnoj obuci za posrednike/medijatore

u građanskim sporovima za gradove Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Cetinje, Herceg Novi, Ulcinj, Rožaje, Plav, Kolašin, Žabljak.

Kandidati podnose prijavu za učešće na bazičnoj obuci za posrednike/medijatore u građanskim sporovima Centru za posredovanje, ul.Serdara Jola Piletića bb, Podgorica ili na e-mail adresu  milica.karadzic@posredovanje.me.

Uz zahtjev kandidat dostavlja:

  • kratku biografiju;
  • uvjerenje da posjeduje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;
  • potvrdu o radnom iskustvu;
  • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.

Komisija za izbor kandidata koji će učestvovati na bazičnoj obuci za posrednike u građanskim sporovima će obaviti intervjue sa kandidatima za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Kandidati koji budu odabrani da prođu obuku biće u obavezi da dostave sljedeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o zdravstvenoj i poslovnoj sposobnosti;
  • uvjerenje da protiv kandidata nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti;
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Prijave sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. 

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti  Centru za posredovanje na tel. 020 265 349.