Okrugli sto “Školska medijacija”

Okrugli sto

“Školska medijacija”

25. januar 2020.godine, Podgorica

Centar za posredovanje Crne Gore  organizovao je dana 25. januara 2020.godine okrugli sto na temu:  “Školska medijacija”, na kojem se govorilo o Programu školske medijacije koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, shodno potpisanom Memorandum o saradnji, i u skladu sa obavezama iz Akcionog plana za implementaciju programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2019.-2021.

Učesnici na okruglom stolu su bili nastavnici i stručni radnici iz četiri osnovne škole, koji su pohađali obuku za školske medijatore, i to: JU OŠ “Štampar Makarije” – Podgorica, JU OŠ “Vuk Karadžić” – Podgorica, JU OŠ “Radomir Mitrović” – Berane i JU OŠ “Hajro Šahmanović” – Plav. Na okruglom stolu su govorili: Direktorica Centra za posredovanje, g-đa Marina Lutovac, kao i treneri za posrednike koji su aktivno učestovali u obuci nastavnika na temu školske medijacije, g-đa Rajka Perović i g-đa Branka Kankaraš.   

Direktorica Centra za posredovanje, g-đa Marina Lutovac govorila je o realizovanim aktivnostima u 2019.godini, izrazila zadovoljstvo dosadašnjim tokom realizacije Programa “Školska medijacija”, kako iz ugla saradnje sa resornim Ministarstvom, tako i iz ugla predanosti i ozbiljnosti pristupa navedenih škola i nastavnika i stručnih radnika  ovom programu. Takođe, direktorica Centra upoznala je prisutne i sa budućim aktivnostima koje će se preduzimati u okviru Programa “Školska medijacija” i obavezama sa kojima će se škole susresti u daljoj realizaciji programa.         

U nastavku okruglog stola, predstavnici – koordinatori navedenih osnovnih škola su upoznali prisutne sa realizovanim aktivnostima na temu školske medijacije u školama iz kojih dolaze, poteškoćama sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu sa djecom i njihovim roditeljima, kao i načinima prevazilaženja istih. Takođe, predstavnici škola su podijelili sa prisutnima i određene dileme, u smislu procedure i načina procesuiranja konkretnih situacija, stepena tehničke opremljenosti prostorija u okviru škola koje su namijenjene školskoj medijaciji-medijacijskih kutaka, formi samih sporazuma postignutih u postupcima školske medijacije, te načinu najefikasnijeg i najracionalnijeg evidentiranja samih postupaka medijacije i izvještavanja o istim.

Treneri za posrednike, g-đa Rajka Perović i g-đa Branka Kankaraš, podsjetili su prisutne sa postupkom medijacije u školama, prije svega sa: fazama medijacije, načinima prijavljivanja i izbora medijatora od strane učesnika u postupku – djece, pojmu djeteta u ulozi medijatora, medijatorskom kutku, značaju medijacije u prevenciji izricanja vaspitnih mjera, saglasnosti roditelja, vođenju evidencije u medijatorskom kutku, dokumentovanju i izvještavanju o implementaciji medijacije u školama.

U dijelu okruglog stola namijenjenog diskusiji, učesnici, u interakciji sa trenerima i direktoricom Centra, komentarisali su navedene teme iz ugla prakse i predlagali rješenja za pojedine sporne situacije. Svim učesnicima je sugerisano da se za eventualne nedoumice i probleme u praksi mogu obratiti, kako Centru za posredovanje, tako i trenerima, a sve u cilju najboljeg interesa učenika osnovnih škola, kao krajnjih korisnika Programa “Školska medijacija.