Month: March 2021

Javni poziv za prijavu kandidata za učešće na bazičnoj obuci za medijatore u građanskim sporovima za gradove Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Bar, Berane, Cetinje, Herceg Novi, Ulcinj, Rožaje, Plav, Kolašin, Žabljak, Kotor i Danilovgrad

Centar za alternativno rješavanje sporova objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za učešće na bazičnoj obuci za medijatore
u građanskim sporovima za gradove Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Bar, Berane, Cetinje, Herceg Novi, Ulcinj, Rožaje, Plav, Kolašin, Žabljak, Kotor i Danilovgrad

Kandidati podnose prijavu za učešće na bazičnoj obuci za medijatore u građanskim sporovima Centru za alternativno rješavanje sporova, ul.Serdara Jola Piletića bb, Podgorica ili na e-mail adresu andjela.stijovic@centarzaars.me


Uz zahtjev kandidat dostavlja:

  • kratku biografiju;
  • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.
  • uvjerenje da posjeduju VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;
  • potvrdu o radnom iskustvu u trajanju od najmanje pet godina na poslovima u VII 1 nivou kvalifikacije obrazovanja;

Komisija za izbor kandidata koji će učestvovati na bazičnoj obuci za medijatore u građanskim sporovima obaviće intervjue sa kandidatima za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Kandidati koji budu odabrani da prođu obuku, shodno potrebama u pogledu broja medijatora po pojedinim gradovima (ograničen broj), biće u obavezi da dostave sljedeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenje da protiv kandidata nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti;
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Prijave sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti Centru za alterntivno rješavanje sporova na tel. 020 265 349 ili 020 265 359.

Metodologija za praćenje i ocjenu medijatora, online radionica, 15.februar 2021

15.februara 2021.godine, Savjet Evrope „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku” je u saradnji sa Centrom za Alternativno rješavanje sporova organizovao online radionicu na kojoj je predstavljena Metodologija za praćenje i ocjenu rada medijatora.

Metodologija za praćenje i ocjenu rada medijatora je pripremljena u okviru projekta Savjeta Evrope „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku”, kao vid podrške Centru za alternativno rješavanje sporova, a shodno obavezama iz Programa razvoja ARS 2019-2021.godine. Nacrt Metodologije je predstavila g.đa Jelena Arsić, konsultant angažovan od strane Savjeta Evrope, koja je i uradila prvi nacrt Metodologije i koja je ucesnicima radionice predstavila razloge za izradu Metodologije, strukturu Metodologije, metode i kriterijume za praćenje i ocjenu rada medijatora, kao i sam postupak praćenja i ocjene rada medijatora.

Online radionici je prisustvovalo oko 30 medijatora koji su imali priliku da razgovaraju o predloženim rješenjima u Metodologiji, kao i da iznesu svoje mišljenje o kriterijumima i načinima ocjene medijatora.