Javni poziv za prijavu kandidata za učešće na bazičnoj obuci za medijatore u građanskim sporovima za gradove Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Bar, Berane, Cetinje, Herceg Novi, Ulcinj, Rožaje, Plav, Kolašin, Žabljak, Kotor i Danilovgrad

Centar za alternativno rješavanje sporova objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za učešće na bazičnoj obuci za medijatore
u građanskim sporovima za gradove Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Bar, Berane, Cetinje, Herceg Novi, Ulcinj, Rožaje, Plav, Kolašin, Žabljak, Kotor i Danilovgrad

Kandidati podnose prijavu za učešće na bazičnoj obuci za medijatore u građanskim sporovima Centru za alternativno rješavanje sporova, ul.Serdara Jola Piletića bb, Podgorica ili na e-mail adresu andjela.stijovic@centarzaars.me


Uz zahtjev kandidat dostavlja:

  • kratku biografiju;
  • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.
  • uvjerenje da posjeduju VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;
  • potvrdu o radnom iskustvu u trajanju od najmanje pet godina na poslovima u VII 1 nivou kvalifikacije obrazovanja;

Komisija za izbor kandidata koji će učestvovati na bazičnoj obuci za medijatore u građanskim sporovima obaviće intervjue sa kandidatima za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Kandidati koji budu odabrani da prođu obuku, shodno potrebama u pogledu broja medijatora po pojedinim gradovima (ograničen broj), biće u obavezi da dostave sljedeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenje da protiv kandidata nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti;
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Prijave sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti Centru za alterntivno rješavanje sporova na tel. 020 265 349 ili 020 265 359.