Month: July 2022

Napredna obuka medijatora o privrednoj medijaciji

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), je organizovao u Podgorici dvije dvodnevne napredne obuku medijatora o medijaciji u privrednim sporovima za po 15 medijatora iz različitih crnogorskih gradova, i to 25. i 26. juna, odnosno 27. i 28.. juna 2022.godine.
U uvodnom dijelu pomenutih naprednih obuka učesnicima su se obratili g.din Ramon Zakaria, Šef Kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, g.đa Ana Bukilić ispred Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO) i g.đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova.
Predavači na obuci su bili medijator i trener za medijaciju mag. Gordana Ristin, sudija Apelacionog suda u Ljubljani, i medijator i trener za medijaciju mag. Zoran Hajtnik, advokat iz Ljubljane. Tokom dvodnevne obuke, polaznici su imali prilike da se dodatno edukuju o primjeni medijacije u rješavanju privrednih sporova, razlikama između privredne medijacije i medijacije u građanskim i porodičnim sporovima, kao i da unaprijede vještine u sprovođenju medijacije u privrednim sporovima.
Pored teoretskog predstavljanja predmetnih tema, učesnici su imali priliku da aktivno učestvuju i u praktičnom dijelu obuke putem učešća u diskusijama sa predavačima i drugim učesnicima, učešća u grupnim vježbama i vježbama igranja uloga.

Za učesnike je pripremljen Priručnik o naprednoj obuci o privrednoj medijaciji, koji su pripremili predavači, a koji daje objašnjenja svih važnih tema u vezi sa medijacijom u privrednim sporovima, uključujući objašnjenja profitabilnih tržišnih aktivnosti, konfliktnih poslovnih partnera i načina rada sa njima, kompetencija i donosilaca odluka i koliko je važno obezbjeđenje neposrednog učešća donosilaca odluka u medijaciju. Priručnik takođe opisuje glavne tehnike napredne medijacije i pregovaranja koje medijatori mogu koristiti u zavisnosti od konkretne situacije i strana u medijaciji. Pojašnjava i način rada sa advokatima, ali i načine dalje promocije medijacije među privrednim subjektima, kao alternativnu, isplativu i pouzdanu metode za rješavanje sporova.

Obuka je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.

Centar za alternativno rješavanje sporova pokrenuo kampanju o prednostima medijacije Medijacijom do dogovora – biraj alternativu

(Podgorica, 30. jun 2022. godine) – Uz podršku EU i Savjeta Evrope, Centar za alternativno rješavanje sporova je pokrenuo kampanju „Medijacijom do dogovora – biraj alternativu“ koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o prednostima medijacije, procesa pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe koja pomaže suprostavljenim stranama da postignu sporazum kojim se riješava spor. U naredna tri mjeseca, građani i građanke će imati priliku da saznaju više o tome kako mogu da riješe spor putem medijacije i tako sačuvaju svoje vrijeme, novac i dobre odnose, bez odlaska na sud.

„Medijacija traje kraće nego sudski postupak, iziskuje manje novca  i, ono što je posebno važno, vodi do dogovora koji je prihvatljiv za obje strane. Ona čuva privatne i poslovne odnose stranaka i zato pozivamo građane i građanke koji imaju spor da izaberu alternativu i medijacijom dođu do dogovora“ navela je Marina Lutovac, direktorka Centra za alternativno rješavanje sporova.

„Shodno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova, u medijaciji možete, ali ne morate da angažujete i advokata“ – naglašava gđa Lutovac.

Medijacijom se može postići dogovor u različitim vrstama sporova: porodičnim, privrednim,  imovinskim, krivičnim, sporovima male vrijednosti, individualnim radnim sporovima, ako imate spor sa osiguranjem, državnim organima ili lokalnom samoupravom, itd. Rješavanje porodičnih i sporova sa državnim organima i lokalnom samoupravom je besplatno, dok se u ostalim sporovima plaća samo minimalna nagrada za rad medijatoru, koju stranke, ukoliko se drugačije ne dogovore,  snose na podjednake djelove. Medijatori su lincencirani profesionalci koji dolaze iz redova pravnika, socijalnih radnika, psihologa, profesora i dr.

„Medijacija je povjerljiv postupak zbog čega strana u sporu ima punu slobodu da iznese sve detalje vezane za svoj spor, bez bojazni da o njima može da sazna bilo ko. Svaki slučaj je poseban i specifičan i samim tim zahtijeva da mu se pristupi na poseban način. Medijatori i medijatorke su uvijek maksimalno posvećeni pružanju pomoći strankama da postignu dogovor koji je prihvatljiv za obje strane“ – izjavila je gđa Lutovac.

Kampanja o medijaciji se sprovodi u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori.“

“Savjet Evrope aktivno radi na razvoju prakse medijacije u Evropi, uključujući kroz različite aktivnosti podizanja svijesti namijenjene građanima i građankama. U Crnoj Gori podržavamo glavne aktere medijacije da više koriste ovaj institut, posebno u privrednim sporovima. Zajedno sa našim partnerima iz EU pokrećemo ovu važnu inicijativu kako bismo informisali građane i građanke o tome kako mogu koristiti medijaciju za efikasno rješavanje različitih sporova“ – rekla je Evgenia Giakoumopoulou, šefica operacija u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici.

“Evropska unija nastavlja da podržava institucije u Crnoj Gori u pogledu većeg korišćenja prakse medijacije. Od početka primjene Zakona o alternativnom rješavanju sporova u avgustu 2020. godine, bilježimo porast predloga za poravnanja koji prethode parnicama i sporazumima o medijaciji. Nadamo se da će ova nova inicijativa dodatno podstaći veću primjenu medijacije u Crnoj Gori. Takođe se nadamo da će predlog izmjena i dopuna Zakona o alternativnom rješavanju sporova koji je Vlada nedavno usvojila dalje poboljšati efikasnost rada sudova – izjavila je Oana Cristina Popa, ambasadorka EU u Crnoj Gori.

Oko 5000 sporazuma postignuto od 2017. godine

U posljednjih pet godina, 5 005 sporova je završeno dogovorom kroz medijaciju.

„Broj sporova koji se rješavaju medijacijom značajno raste iz godine u godinu. To potvrđuje da naši građani i drugi pravni subjekti imaju sve više povjerenja u medijaciju. Medijacija takođe doprinosi rasterećenju našeg pravosudnog sistema, kao i smanjenju troškova stranaka i države“, poručuje Lutovac. Više informacija o medijaciji i njenim prednostima možete da saznate na sajtu Centra www.centarzaars.me kao i putem web sajta Savjeta Evrope/Evropske unije: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home.