Online seminar “Novi Zakon o alternativnom rješavanju sporova Crne Gore “

U saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju, Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao online seminar na kome su se predstavila rješenja novog Zakona o alternativnom rješavanju sporova Crne Gore, ali i iskustva Njemačke u oblasti medijacije i drugih aternativnh oblika rješavanja sporova. Seminar je održan 8. decembra 2020, uz online prisustvo 35 učesnika.

Direktorica Centra za ARS, g.đa Marina Lutovac je otvorila seminar i u ime Centra pozdravila ucesnike i zahvalila se Njemačkoj fondaciji na podršci i saradnji u oblasti primjene medijacije u Crnoj Gori. Ispred IRZa učesnicima se obratio g.din Stefan Purner i naglasio značaj razvoja medijacije kao alternativnog rješavanja sporova i izrazio spremnost za budućom saradnjom IRZa i Centra za ARS u ovoj oblasti.

Generalni direktor direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde, g.din Ibrahim Smailović je predstavio novine predviđene Zakonom o alternativnom rješavanju sporova u Crnoj Gori i izmjenama povezanih zakona i istovremeno naglasio napore Centra i Ministarstva pravde u razvijanju i promociji medijacije i drugih vidova ARS u Crnoj Gori.

G.din Martin Michaelis, njemački advokat i medijator je predstavio njemačka iskustva vezana za medijaciju i napravio poseban osvrt na novine predviđene crnogorskim zakonom. U svom izlaganju posebnu pažnju je posvetio istoriji razvoja medijacije, upotrebi i standardima vezanim za medijaciju, upotrebu medijacije u međunarodnim sporovima, kao i praksu vezanu za upotrebu medijacije u razlicitim vrstama sporova, kao i tome šta treba uraditi na daljem razvoju medijacije..

U toku organizovanog seminara, učesnici su imali mogućnost aktivne interakcije kako sa predavačima tako i sa ostalim učesnicima obuke.

Na kraju seminara dogovoreno je da će IRZ nastaviti sa podrškom Centru u ovoj oblasti kroz pružanje ekspertske podrške, ali i organizovanje obuka i seminara na konkretne teme.