Online sastanak medijatora

U cilju informisanja medijatora o novim rješenjima koje je donio Zakon o alternativnom rješavanju sporova Crne Gore koji je stupio na snagu u avgustu 2020.godine, Centar za altenativno rješavanje sporova je organizovao online sastanak svih medijatora koji je održan 14. decembra 2020.godine, a kome je prisustvovalo oko 70 medijatora.

Direktorica Centra za ARS, Marina Lutovac se zahvalila medijatorima na interesovanju i velikom učesću na sastanku i upoznala ih sa promjenama u radu medijatora i Centra u skladu sa novinama predviđenim novim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova i zakonima koji su izmijenjeni kako bi bili u skladu sa ovim zakonom. Glavne teme koje su se obradile u toku sastanka su bile: izrada poravnanja u toku medijacije, potpisivanje sporazuma od strane stranaka, izrada rješenja o postavljanju medijatora i slanje medijatorima koji ne obavljaju medijacije u Podgorici, uplata predujma za medijaciju od strane stranaka i drugo .
G.đa Lutovac je takođe upoznala medijatore da Centar radi na pripremi obrazaca za poravnanja koja će bitu dostavljena svim medijatorima kako bi im se olakšao rad ali i ujednačila praksa u izradi poravnanja.

U toku sastanka medijatori su iznosili svoja viđenja i nedoumice u vezi primjene novog zakona, komentarišući pozitivno saradnju sa Centrom i razmjenjujući svoja iskustva sa ostalim učesnicima.

Na kraju sastanka, g.dja Lutovac se ponovo zahvalila svim učesnicima sastanka na zainteresovanosti i aktivnom učešću uz predlog da ovakvi sastanci u budućnosti postanu redovna praksa komunikacije između Centra i medijatora.