Okrugli sto “Medijacija i lokalne samouprave” 09.jun 2021.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova organizovao je dana 09. juna 2021.godine okrugli sto “Medijacija i lokalne samouprave”, koji je bio namijenjen ovlašćenim predstavnicima lokalnih samouprava u Crnoj Gori i privrednih društava čiji su osnivači opštine.
Obzirom na ciljnu grupu i temu, Centar sa zadovoljstvom može konstatovati da se oko 30-tak službenika iz 15 crnogorskih opština (Berane, Danilovgrad, Budva, Bijelo Polje, Nikšić, Herceg Novi, Kotor, Glavni grad Podgorica, Pljevlja, Bar, Prijestonica Cetinje, Kolašin, Žabljak, Rožaje i Tuzi) odazvalo okruglom stolu i pokazalo interesovanje u vezi sa postupkom medijacije.
U prvom dijelu sastanka predstavnici Centra za alternativno rješavanje sporova i Stručnog savjeta Centra, prisutnima su prezentovali relevantne odredbe Zakona o ARS-u i upoznali ih sa dosadašnjom praksom u radu Centra kada su u pitanju sporovi u kojima je jedna od strana u sporu jedinica lokalne samouprave, uočenim problemima i mogućim načinima za prevazilaženje istih.
Nakon toga, ovlašćeni predstavnici opština iznosili su svoje viđenje medijacije iz ugla sredina iz kojih dolaze, poteškoća sa kojima se suočavaju u implementaciji zakona, sa osvrtom na konkretne situacije koje dovode do dilema i različitih tumačenja u praksi kao što su: prekid roka zastare nakon podnošenja Predloga za pokretanje postupka medijacije, otpočinjanje postupka potpisivanjem Sporazuma o medijaciji, u kom trenutku se stvara obaveza opštine da snosi troškove posupka medijacije, na koji način se predstavnici opština i privrednih društava legitimišu da bi učestvovali u postupku, uloga advokata u postupku medijacije, kao i brojna druga pitanja u vezi sa samim provođenjem postupka medijacije.
Opšti zaključak učesnika okruglog stola, kako organizatora tako i predstavnika opština koji su mu prisustvovali je da je dijalog bio konstruktivan, da su određene nedoumice otklonjene, a da će Centar za ARS, u saradnji sa predstavnicima opština, nastaviti da radi na afirmaciji i unapređenju primjene medijacije, u smisliu animiranja građana i privrednih društava da sporove pokušaju rješavati vansudskim putem, posredstvom postupka medijacije.