Sastanci sa medijatorima 11. i 14. jun 2021.godine, Hotel “Ramada”, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizovao je dana 11. i 14.juna 2021.godine, dva sastanka sa medijatorima kojima je prisusvovalo 55 medijatora iz većine crnogorskih opština.
Prisutnim medijatorima obratili su se direktorica Centra, gospođa Marina Lutovac i predstavnici stručnih službi Centra, Violeta Majić i Ivan Knežević.
Direktorica Centra informisala je prisutne o dosadašnjoj uspješnoj realizaciji aktivnosti, predviđenih Programom razvoja alternativnog rješavanja sporova za 2019-2021.godinu, ističući da je sveobuhvatna reforma u ovoj oblasti, prije svega donošenje Zakona o alternativnim rješavanu sporova, rezultirala značajnim uvećanjem broja predmeta delegiranih Centru u rad. Nadalje, u svom izlaganju direktorica Centra se osvrnula i na probleme sa kojima se Centar za ARS suočava u praksi, te naporima koji se ulažu u prevazilaženju istih, sa posebnim osvrtom na institut prvog susreta sa medijatorom i Sporazum o pristupanju medijaciji. Na kraju obraćanja, direktorica je sugerisala prisutnima određene smjernice u cilju što efikasnijeg i uspješnijeg postupanja medijatora u predmetima koji su im dodijeljeni u rad.
Predstavnici Centra, Violeta Majić i Ivan Knežević pozdravili su prisutne i konstatovali da je saradnja i komunikacija Centra i medijatora uglavnom na visokom nivou, nakon čega su podsjetili prisutne na nekoliko ključnih stvari o kojima je neophodno voditi računa kada je postupak medijacije u pitanju a tiču se formalno-pravne ispravnosti poravnanja koje se zaključuje pred medijatorom i dostavljanja Centru ovlašćenja i punomoćja za zastupanje stranaka u postupku medijacije, radi naknadnog potvrđivanja poravnanja pred nadležnim sudovima, kao i drugim obavezama medijatora u cilju kvalitetnog sprovođenja medijacije..
Prisutni medijatori, nakon što su iskazali zadovoljstvo komunikacijom sa Centrom u vezi sa delegiranim predmetima, komentarisali su određene sporne situacije s kojima se susrijeću u praksi, davajući konstruktivne predloge u vezi sa unapređenjem samog postupka medijacije u kontekstu važećih zakonskih rješenja, kao i unapređenjem položaja i statusa medijatora, kao jednog od aktera u postupku medijacije.
Opšti zaključak sa sastanka je da se institut medijacije u Crnoj Gori razvija u dobrom pravcu i očekivanom dinamikom, da su medijatori spremni da daju puni doprinos u afirmaciji i unaprjeđenju samog postuka, bez obzira na poteškoće u radu sa kojima se u praksi susrijeću, a da je pored svakodnevne telefonske komunikacije predstavnika Centra i medijatora, periodično organizovanje ovakvih sastanaka neophodno i korisno radi ujednačavanja prakse u radu medijatora u svim opštinama u Crnoj Gori.