Bazična obuka za medijatore u građanskim stvarima 17. – 20. novembar 2021

U periodu od 17.-20. novembra 2021.godine, Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao četvorodnevnu bazičnu obuku za medijatore, na kojoj je učestovalo ukupno 18 polaznika iz nekoliko gradova Crne Gore (Ulcinj, Kotor, Herceg Novi, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Rožaje). Obuka je održana u Hotelu Voco u Podgorici.
Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacijei karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; pojam i vještine medijatora; pripremu medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala gledanje edukativnog filma (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.
Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom Ministarstva pravde o programu obuke za medijatora u građanskim sporovima, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja ARS 2019. – 2021.godina, koji u okviru operativnog cilja 3 (Ojačane stručne kompetencije medijatora) kao ključnu mjeru predviđa obezbjeđivanje neophodnog broja medijatora specijalizovanih za određene vrste sporova.
Kandidati koji su uspješno završili obuku dobiće sertifikate od strane Centra za alternativno rješavanje sporova i biti upisani u registar medijatora koji se vodi kod Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.