Bazična obuka za medijatore, 23.11.– 27.11.2022.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je u Podgorici u periodu od 23.11.-27.11.2022.g. organizovao petodnevnu Bazičnu obuku za medijatore u građanskim sporovima, shodno Pravilniku o programu obuke, na kojoj je učestovalo 18 polaznika iz nekoliko gradova Crne Gore ( Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić, Ulcinj i Berane).
Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; ulogu advokata u postupku medijacije, pojam i vještine medijatora; pripremu medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala korišćenje edukativnog filma (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Kandidati koji su uspješno završili obuku dobiće sertifikate od strane Centra za alternativno rješavanje sporova čime će ispuniti jedan od propisanih uslova za podnošenje zahtjeva Ministarstvu pravde za dobijanje licence za rad medijatora.