Godišnji sastanak medijatora 24. decembar 2022.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u okviru svojih redovnih aktivnosti krajem kaledandarske godine, organizovao je dana 24.12.2022.godine, godišnji sastanak medijatora kojem je prisusvovao veliki broj medijatora iz svih crnogorskih opština.
Prisutnim medijatorima obratili su se direktorica Centra, Marina Lutovac i predstavnici stručne službe Centra, Violeta Majić i Ivan Knežević.
Direktorica Centra osvrnula se na učinjeno u godini za nama, informisala prisutne o dosadašnjoj uspješnoj realizaciji aktivnosti predviđenih Programom razvoja alternativnog rješavanja sporova, čija je uspješna realizacija rezultirala značajnim uvećanjem broja predmeta delegiranih Centru u rad. Nadalje, u svom izlaganju direktorica Centra se osvrnula na probleme sa kojima se Centar za ARS suočava u praksi, te naporima koji se ulažu u prevazilaženju istih. Na kraju obraćanja, direktorica je sugerisala prisutnima određene smjernice u cilju što efikasnijeg i uspješnijeg postupanja medijatora u predmetima koji su im dodijeljeni u rad.
Predstavnici Stručne službe Centra pozdravili su prisutne i konstatovali da saradnja i komunikacija stručne službe Centra i medijatora treba da bude na zadovoljavajućem nivou i da se konstatno unapređuje, nakon čega su podsjetili prisutne na nekoliko detalja o kojima je neophodno voditi računa kada je postupak medijacije u pitanju, a tiču se formalno-pravne ispravnosti poravnanja koje se zaključuje pred medijatorom i dostavljanja Centru neophodne dokumentacije, radi naknadnog potvrđivanja poravnanja pred nadležnim sudovima. Takođe, istaknuta je i veoma uspješna saradnja i komunikacija sa sudovima u Crnoj Gori, koji daju puni doprinos u razvoju institua medijacije, kroz obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške Centru i medijatorima u konkretnom situacijama.
Prisutni medijatori, nakon što su iskazali zadovoljstvo komunikacijom sa stručnom službom Centra u vezi sa delegiranim predmetima, komentarisali su određene sporne situacije s kojima se susrijeću u praksi, a odnose se na dodjeljivanje predmeta medijatorima u rad, davajući konstruktivne predloge u vezi sa prevazilaženjem pojedinih spornih situacija.
Opšti zaključak sa sastanka je da se institut medijacije u Crnoj Gori razvija u dobrom pravcu, da su medijatori spremni da daju puni doprinos u afirmaciji i unaprjeđenju samog postuka, kako kroz postupanje u konkertnim predmetima, tako i u medijskim nastupima u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.