Sastanak sa predstavnicima opština 20. februar 2023.godine, Hotel “Budva” – BudvaSastanak sa predstavnicima opština

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), organizovao je dana 20.02.2023.godine, okrugli sto namijenjen predstavnicima crnogorskih opština i javnih preduzeća čiji je osnivač opština, na temu: “Privredna medijacija”. Skupu je prisustvovalo 20-tak učesnika iz sledećih opština: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opština Berane, opština Bijelo Polje, opština Nikšić, opština Herceg Novi, opština Budva, opština Kotor i opština Pljevlja. Pored označene teme okruglog stola, na sastanku se diskutovalo o brojnim drugim temama vezanim za postupak medijacije, sa kojima su se učesnici skupa susrijetali u svom radu.

Prisutnim učesnicima su se obratili: Ljubomir Petruljeskov, ispred organizacije IDLO, načelnica Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova u Centru za ARS i medijator Viloleta Majić  i službenik Centra za ARS i medijator  Ivan Knežević.

Predstavnik međunarodne organizacije IDLO pozdravio je prisutne i govorio o privrednoj medijaciji generalno i iskustvima iz evropskih pravnih sistema u ovoj oblasti.

U nastavku rada, predstavnici Centra za ARS, Violeta Majić i Ivan Knežević, osvrnuli su se na dvoipogodišnju prasku rada Centra za ARS u primjeni Zakona o alternativnom rješavanju sporova, kao i na konkretne problem koji se javljaju u radu. Predstavnici opština i privrednih društava čiji je osnivač opština, posebno su istakli korektnu saradnju sa stručnom službom Centra za ARS i govorili o benefitima koje medijacija ima u konkretnim sredinama iz kojih dolaze.  Prisutni su imali priliku da čuju na koji način funkicioniše medijacija u   opštini Berane, opštini Bijelo Polje i opštini Nikšić, kao sredinama u kojima je vansudsko rješavanja sporova najmasovnije prihvaćeno od strane građana i stručne javnosti, koje su prepreke za rješavanje svojinsko-pravnih sporova u opštini Herceg Novi i opštini Kotor, koje  probleme u medijaciji imaju Glavni grad Podgorica i Prijestonica Cetinje i zašto medijacija nije na pravi način zaživjela u opštini Pljevlja.

Zaključak sastanka je da se medijacija u Crnoj Gori razvija u pozitivnom smjeru, da je neophodno jačati kadrovske kapacitete stručne službe Centra za ARS, unapređivati stručna znanja i vještine medijatora, te permanentno raditi na promociji insituta medijacije u svim opštinama, u čemu važnu ulogu imaju upravo predstavnici opština i preduzeća čiji je osnivač opština, kao subjekti koji najčešće imaju prvi neposredan kontakt sa strankama – učesnicima  u postuku.