Month: December 2021

Druga bazična obuka za medijatore, 22 – 26. decembar 2021.godine

U periodu od 22. – 26. decembra 2021.godine, Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao drugu bazičnu obuku za medijatore za ovu godinu. Na obuci je učestvovao ukupno 21 polaznik, uglavnom iz Podgorice, ali ih je bilo i iz drugih gradova Crne Gore (Nikšić, Bar i Herceg Novi).
Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom Ministarstva pravde o programu obuke za medijatora u građanskim sporovima, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja ARS 2019. – 2021.godina, koji u okviru operativnog cilja 3 (Ojačane stručne kompetencije medijatora) kao ključnu mjeru predviđa obezbjeđivanje neophodnog broja medijatora specijalizovanih za određene vrste sporova.
Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksa i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; pojam i vještine medijatora; priprema medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala gledanje edukativnog filma (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Radionica o privrednoj medijaciji za mala i srednja preduzeća, Podgorica, 20. decembar 2021. godine

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), je organizovao Radionicu o privrednoj medijaciji za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori. Radionica je održana 20. decembra 2021.godine u Podgorici i na istoj je prisustvovalo 25 predstavnika malih i srednjih preduzeća iz Crne Gore.
Učesnike skupa je pozdravila g.đa Lutovac, izvršna direktorica Centra za ARS, koja se zahvalila predstavnicima EBRD i IDLO na saradnji i podršci koju pružaju u razvoju privredne medijacije, i ukazala da se mora nastaviti sa promocijom medijacije među privrednim subjektima u Crnoj Gori, kako bi se medijacija kao alternativn način rješavanja sporova u privrednim sporovima što više i uspješnije primjenjivala u Crnoj Gori.
Predavači na radionici su pored g.đe Marina Lutovac, bili i g.đa Danijela Vukčević, sudija Privrednog suda Crne Gore i g.din Andrea Bandini, italijanski ekspert, član Italijanske Arbitražne komore i Udruženja medijatora. Učesnici na radionici su imali priliku da se upoznaju sa pojmom alternativnog rješavanja sporova, medijacijom i ranom neutralnom ocjenom spora. Poseban akcenat je bio stavljen na medijaciju, njenim karakteristikama, prednostima u odnosu na sudski postupak, načinu pokretanja postupka medijacije, i fayama postupka. Takođe je predstavljena i situacija sa privrednom medijacijom u Italiji i neki interesantni primjeri iz prakse italijanskog eksperta.
Pored teorijskog dijela seminara učesnicima je prikazan kratak film o simuliranoj medijaciji, u toku koga su mogli vidjeti faze postupka medijacije, principe i pravila medijacije i osjetiti atmosferu na sastancima medijacije. Učesnici su imali takođe priliku da sa ekspertima i medijatorima razgovaraju o konkretnim temama vezanim za svoje sporove i načine njihovog rješavanja.
Radionica je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.

Online seminar “Nasilje u porodici i porodična medijacija“, 15. i 17. decembar 2021.godine

Online seminar “Nasilje u porodici i porodična medijacija“, 15. i 17. decembar 2021.godine

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vještina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim društvom za obiteljsku medijaciju organizovao dvodnevnu online naprednu obuku koja je održana 15. i 17. decembra 2021. godine.
Obuci je prisustvovalo 37 porodičnih medijatora online – putem ZOOM aplikacije.

Predavač na obuci je bila prof.dr.sc. Marina Ajduković, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu-Odsjek za socijalni rad. Cilj obuke je bio da se porodični medijatori upoznaju sa vrstama nasilja u porodici i partnerskim odnosima i uticaju porodičnog nasilja na sprovođenje
medijacije u porodičnim sporovima. Učesnici su takođe imali mogućnost da se upoznaju sa posebnim vještinama koje se mogu koristiti u raznim fazama i situacijama u toku porodične medijacije u slučajevima kada je prisutno nasilje u porodici.

Sva predavanja su bila propraćena praktičnim primjerima i vježbama koje su dale mogućnost učesnicima da razmijene svoja iskustva i mišljenja po gore navedenim temama, te da iznesu svoje primjere iz prakse u kojima su imali dilemu da li da krenu u postupak medijacije ako
se utvrdi da postoji nasilje u porodici, odnosno partnerskim odnosima. Svi učesnici su potvrdili da je tema veoma interesantna i aktuelna, te da su ovakve obuke veoma bitne za dalji razvoj znanja i vještina porodičnih medijatora.

Regionalna konferencija o domaćim i regionalnim perspektivama i izazovima u alternativnom rješavanju sporova, Podgorica, Hotel Hilton, 03. decembar 2021

Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici i Centar za alternativno rješavanje sporova i su organizovali Regionalnu konferenciju o domaćim i regionalnim perspektivama i izazovima u alternativnom rješavanju sporova, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, a u sklopu obilježavanja „Nedelje medijacije“ u Crnoj Gori.
Konferencija je održana 3. decembra 2021.godine u hibridnom formatu. Pored četrdesetak učesnika iz Crne Gore koji su lično prisustvovali Konferenciji, oko 50 učesnika je Konferenciju pratilo online. U radu Konferencije, učestvovali su predstavnici iz 13 zemalja svijeta, koji su razmenjivali iskustva o praksi i mehanizmima medijacije, uključujući i online medijaciju. Kroz panel diskusije o različitim etičkim, pravnim i društvenim implikacijama alternativnog rješavanja sporova, prezentovane su dobre prakse i uloge medijatora, sudija, lokalnih samouprava, biznis zajednice i akademske zajednice.
Lilja Gretarsdottir, šefica Odjeljenja za programsku saradnju u Generalnom direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope, naglasila je u svom uvodnom obraćanju da prakse i standardi medijacije Savjeta Evrope počivaju na sve većem prepoznavanju njihovih jedinstvenih prednosti i potencijalu za mirno rješavanje sporova. Takođe je naglasila da Savjet Evrope i EU zajednički pružaju podršku unapređenju medijacije u Crnoj Gori, uvijek rukovodeći se pravima i interesima građana i građanki.
Riccardo Serri, zamjenik Šefice Delegacije EU u Crnoj Gori je u svom uvodnom obraćanju istakao da je alternativno rješavanje sporova ključno za jačanje efikasnosti pravosuđa.
Marina Lutovac, direktorka Centra za alternativno rješavanje sporova u Crnoj Gori osvrnula se u svojoj uvodnoj riječi na same začetke medijacije u društvu Crne Gore, odnosno na istorijske periode u kojima su postojale različite alternative suđenju, poput miritelja. Ona je istakla značaj razmjene iskustava i praksi medijacije u kontekstu poboljšanja pristupa građana pravdi, u skladu sa mjerilima Evropske unije koje su usmjerene ka stvaranju „područja slobode, sigurnosti i pravde“.
Evgenia Giakoumopoulou, šefica operacija u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici pozdravila je napore Crne Gore i Centra za alternativno rješavanje sporova u osiguravanju efikasne implementacije dostupnih mehanizama za alternativno rješavanje sporova. Takođe je predstavila dosadašnje rezultate, postignute u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 -2022“, uključujući usvajanje Etičkog kodeksa medijatora i Metodologije za ocjenjivanje rada medijatora.