November 2021

Bazična obuka za medijatore u građanskim stvarima 17. – 20. novembar 2021

U periodu od 17.-20. novembra 2021.godine, Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao četvorodnevnu bazičnu obuku za medijatore, na kojoj je učestovalo ukupno 18 polaznika iz nekoliko gradova Crne Gore (Ulcinj, Kotor, Herceg Novi, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Rožaje). Obuka je održana u Hotelu Voco u Podgorici.
Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacijei karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; pojam i vještine medijatora; pripremu medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala gledanje edukativnog filma (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.
Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom Ministarstva pravde o programu obuke za medijatora u građanskim sporovima, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja ARS 2019. – 2021.godina, koji u okviru operativnog cilja 3 (Ojačane stručne kompetencije medijatora) kao ključnu mjeru predviđa obezbjeđivanje neophodnog broja medijatora specijalizovanih za određene vrste sporova.
Kandidati koji su uspješno završili obuku dobiće sertifikate od strane Centra za alternativno rješavanje sporova i biti upisani u registar medijatora koji se vodi kod Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Radni sastanak sa upraviteljima pisarnica i sekretarima osnovnih sudova – 9. novembar 2021.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova organizovao je dana 09. novembra 2021.godine radni sastanak sa upraviteljima pisarnica i sekretarima osnovnih sudova u Crnoj Gori. Cilj sastanka bio je sagledavanje dosadašnje prakse u radu osnovnih sudova, kada je u pitanju primjena Zakona o alternativnom rješavanju sporova, Zakona o sudovima i Sudskog poslovnika.
Sastanku je prisustvovalo 18 predstavnika osnovnih sudova I to iz Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Berana, Plava, Rožaja, Ulcinja, Bara, Cetinja, Kotora i Herceg Novog.

Predstavnici Centra za alternativno rješavanje sporova istakli su važnost uspješne saradnje sa sudovima i upoznali ih sa dosadašnjom praksom u primjeni instituta medijacije i uočenim problemima u njenoj primjeni.

Nakon što su učesnici prezentovali specifičnosti sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu prilikom administriranja predmeta u postupku medijacije, zaključeno je da se saradnja Centra i sudova razvija u pozitivnom pravcu, a načelno je dogovorena procedura za otklanjanje problema koji bi se potencijalno mogli javiti u daljoj primjeni Zakona.

Regionalna konferencija o “Promociji prekogranične medijacije u Jugoistočnoj Evropi“, 27. oktobar 2021

Direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova, gđa Marina Lutovac, učestvovala je na Regionalnoj konferenciji „Promocija prekogranične medijacije u Jugoistočnoj Evropi“. Regionalna konferencija je, u organizaciji Savjeta za Regionalnu saradnju – Regional Cooperation Council (RCC), održana 27. oktobra 2021.godine, u online formatu.
Konferencija je okupila istaknute stručnjake iz Jugoistočne Evrope i Evropske unije, sa iskustvom u medijaciji, kao i predstavnike pravosuđa, izvršne vlasti, civilnog društva i akademske zajednice sa ciljem diskusije o efikasnim i održivim rješenjima za unaprijeđenje primjene medijacije u regionu Jugoistočne Evrope.
Glavne teme obrađene na Regionalnoj konferenciji su bile: prekogranična privredna medijacija u Jugoistočnoj Evropi , restorativna pravda u zemljama JIE i medijacija u oblasti zaštite životne sredine.
U panelu koji se odnosio na prekograničnu privrednu medijaciju, direktorica Centra za ARS, gđa Lutovac je predstavila situaciju u vezi za medijacijom u Crnoj Gori, zakonodavni i institucionalni okvir, kao i praksu Centra za ARS. Takođe je i predstavila neke od preporuka za dalje unapređenje privredne medijacije kako na nacionalnom tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.

Online radionica „Standardi Savjeta Evrope i najbolje prakse u oblasti alternativnog rješavanja sporova”, 25. – 26. Oktobar 2021.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova , u saradnji i uz podršku Savjeta Evrope-Kancelarije u Crnoj Gori, je organizovao interaktivnu online radionicu „Standardi Savjeta Evrope i najbolje prakse u oblasti alternativnog rješavanja sporova” za medijatore i sudije. Online radionica je održana 25. i 26. oktobra i 50 medijatora i sudija je prisustvovalo i aktivno učestvovalo na istoj.
Radionica je imala za cilj unapređenje vještina i znanja sudija i medijatora za primjenu relevantnih standarda i najboljih praksi Savjeta Evrope kao i standarda i najboljih praksi na međunarodnom nivou, uzimajući u obzir postojeće zakonodavne i institucionalne okvire za primjenu alternativnog rješavanja sporova u Crnoj Gori.
Učesnici su kroz predstavljanje i rad na konkretnom slučaju iz prakse imali priliku da čuju o osnovama medijacije, međunarodnim i evropskim standardima u medijaciji, ali i o najboljim evropskim praksama za uspostavljanje pravnog okvira za medijaciju.


Prvog dana radionice, predavači Leonardo D’Urso i Constantin Adi Gavrila iz italijanskog Centra za alternativno rješavanje sporova (ADR Centar), su učesnicima predstavili osnovna načela medijacije, kao i matricu ADR Centra 4×4 koja opisuje postupak medijacije, ali i glavna dokumenta Savjeta Evrope i Evropske unije vezane za medijaciju, kao što su preporuke Komiteta ministara, Priručnik za razvoj medijacije, Smjernice CEPEJa i sl.
Drugi dan radionice je bio podijeljen na dva modula, pri čemu je prvi modul bio namijenjen medijatorima koji su kroz praćenje igre uloga u unaprijed pripremljenom scenariju konkretnog praktičnog slučaja, diskutovali četiri glavne faze medijacije: pripremnu fazu, prvi zajednički sastanak medijatora sa strankama, odvojene sastanke i pregovaranje i završni sastanak i potpisivanje sporazuma – poravnanja. Radionica je, posebno u ovom modulu bila veoma interaktivna i omogućila učesnicima da razmijene svoja mišljenja, znanja i iskustva ali i da od predavača čuju nove stvari vezane za sam postupak medijacije, ključne vještine i tehnike koje medijator treba da posjeduje u postupku razgovora sa strankama, pregovaranja i izrade sporazuma.
Treći modul radionice je bio posvećen sudijama i njegov ključni cije je bio da sudijama predstavi benefite medijacije kako bi oni mogli pravilno da ocijene kada je neki slučaj odgovarajući za upućivanje na medijaciju. I ovaj modul je bio interaktivan i omogućio je učesnicima da aktivno učestvuju, iznose svoje stavove i razmjenjuju svoja mišljenja i iskustva kako među sobom tako i sa predavačima.
Ova radionica je organizovana u okviru Projekta Savjeta Evrope „HF 6 – Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” kojim je predviđena podrška crnogorskom Centru za alternativno rješavanje sporove, a u okviru koga je u prethodnom periodu izrađen Etički kodeks za medijatore, Funkcionalna analiza Centra za ARS kao i Metodologija za praćenje i ocjenu rada medijatora. U narednom periodu planiran je nastavak zajedničkih aktivnosti Centra i Kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici na daljoj promociji i unapređenju medijacije u Crnoj Gori.