Month: June 2021

Sastanak sa sudijama, Bar i Ulcinj, 16. maj 2021.godine

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je 16. maja.2021.godine održala sastanke sa predsjednikom Osnovnog suda u Ulcinju, gospodinom Amirom Đokajem i sudijama parničarima tog suda i sa sudijama parničarima u Osnovnom sudu u Baru. Tema sastanaka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dotadašnjom praksom u primjeni institute medijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.

Sastanci sa medijatorima 11. i 14. jun 2021.godine, Hotel “Ramada”, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizovao je dana 11. i 14.juna 2021.godine, dva sastanka sa medijatorima kojima je prisusvovalo 55 medijatora iz većine crnogorskih opština.
Prisutnim medijatorima obratili su se direktorica Centra, gospođa Marina Lutovac i predstavnici stručnih službi Centra, Violeta Majić i Ivan Knežević.
Direktorica Centra informisala je prisutne o dosadašnjoj uspješnoj realizaciji aktivnosti, predviđenih Programom razvoja alternativnog rješavanja sporova za 2019-2021.godinu, ističući da je sveobuhvatna reforma u ovoj oblasti, prije svega donošenje Zakona o alternativnim rješavanu sporova, rezultirala značajnim uvećanjem broja predmeta delegiranih Centru u rad. Nadalje, u svom izlaganju direktorica Centra se osvrnula i na probleme sa kojima se Centar za ARS suočava u praksi, te naporima koji se ulažu u prevazilaženju istih, sa posebnim osvrtom na institut prvog susreta sa medijatorom i Sporazum o pristupanju medijaciji. Na kraju obraćanja, direktorica je sugerisala prisutnima određene smjernice u cilju što efikasnijeg i uspješnijeg postupanja medijatora u predmetima koji su im dodijeljeni u rad.
Predstavnici Centra, Violeta Majić i Ivan Knežević pozdravili su prisutne i konstatovali da je saradnja i komunikacija Centra i medijatora uglavnom na visokom nivou, nakon čega su podsjetili prisutne na nekoliko ključnih stvari o kojima je neophodno voditi računa kada je postupak medijacije u pitanju a tiču se formalno-pravne ispravnosti poravnanja koje se zaključuje pred medijatorom i dostavljanja Centru ovlašćenja i punomoćja za zastupanje stranaka u postupku medijacije, radi naknadnog potvrđivanja poravnanja pred nadležnim sudovima, kao i drugim obavezama medijatora u cilju kvalitetnog sprovođenja medijacije..
Prisutni medijatori, nakon što su iskazali zadovoljstvo komunikacijom sa Centrom u vezi sa delegiranim predmetima, komentarisali su određene sporne situacije s kojima se susrijeću u praksi, davajući konstruktivne predloge u vezi sa unapređenjem samog postupka medijacije u kontekstu važećih zakonskih rješenja, kao i unapređenjem položaja i statusa medijatora, kao jednog od aktera u postupku medijacije.
Opšti zaključak sa sastanka je da se institut medijacije u Crnoj Gori razvija u dobrom pravcu i očekivanom dinamikom, da su medijatori spremni da daju puni doprinos u afirmaciji i unaprjeđenju samog postuka, bez obzira na poteškoće u radu sa kojima se u praksi susrijeću, a da je pored svakodnevne telefonske komunikacije predstavnika Centra i medijatora, periodično organizovanje ovakvih sastanaka neophodno i korisno radi ujednačavanja prakse u radu medijatora u svim opštinama u Crnoj Gori.

Okrugli sto “Medijacija i osiguravajuća društva” 10. jun 2021.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova organizovao je dana 10. juna 2021.godine, okrugli sto na temu “Medijacija i osiguravajuća društva”, koji je bio namijenjen predstavnicima osiguravajućih društava.
Na okruglom stolu uzeli su učešće predstavnici Grawe neživotnog osiguranja, Grawe životnog osiguranja, Nacionalnog biroa osiguravača, Lovćen osiguranja, Generali osiguranja i Sava osiguranja. koji su na zadovoljstvo Centra, pokazali veliko interesovanje u vezi sa postupkom medijacije.
U prvom dijelu sastanka prisutnima su se obratili predstavnici Centra i Stručnog savjeta Centra koji su prezentovali odredbe Zakona o ARS-u i upoznali ih sa dosadašnjom praksom u radu Centra kada su u pitanju sporovi iz ugovora o osiguranju, uočenim problemima i mogućim načinima za prevazilaženje istih.
Nakon toga, predstavnici gore pomenutih osiguravajućih društava su iznosili svoje viđenje medijacije u sporovima iz ugovora o osiguranju, poteškoća sa kojima se suočavaju u implementaciji zakona, sa osvrtom na konkretne situacije koje dovode do dilema i različitih tumačenja u praksi u odnosu na pojedina pitanja.
Opšti zaključak učesnika okruglog stola, kako organizatora, tako i predstavnika osiguravajućih društava koji su prisustvovali, je da je dijalog bio konstruktivan, da su određene nedoumice otklonjene, i da će Centar, u saradnji sa osiguravajući društvima, kao veoma bitnim akterima u postupku medijacije, nastaviti da radi na afirmaciji postupka medijacije, u smislu animiranja građana da sporove pokušaju rješavati vansudskim putem, posredstvom postupka medijacije.

Okrugli sto “Medijacija i lokalne samouprave” 09.jun 2021.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova organizovao je dana 09. juna 2021.godine okrugli sto “Medijacija i lokalne samouprave”, koji je bio namijenjen ovlašćenim predstavnicima lokalnih samouprava u Crnoj Gori i privrednih društava čiji su osnivači opštine.
Obzirom na ciljnu grupu i temu, Centar sa zadovoljstvom može konstatovati da se oko 30-tak službenika iz 15 crnogorskih opština (Berane, Danilovgrad, Budva, Bijelo Polje, Nikšić, Herceg Novi, Kotor, Glavni grad Podgorica, Pljevlja, Bar, Prijestonica Cetinje, Kolašin, Žabljak, Rožaje i Tuzi) odazvalo okruglom stolu i pokazalo interesovanje u vezi sa postupkom medijacije.
U prvom dijelu sastanka predstavnici Centra za alternativno rješavanje sporova i Stručnog savjeta Centra, prisutnima su prezentovali relevantne odredbe Zakona o ARS-u i upoznali ih sa dosadašnjom praksom u radu Centra kada su u pitanju sporovi u kojima je jedna od strana u sporu jedinica lokalne samouprave, uočenim problemima i mogućim načinima za prevazilaženje istih.
Nakon toga, ovlašćeni predstavnici opština iznosili su svoje viđenje medijacije iz ugla sredina iz kojih dolaze, poteškoća sa kojima se suočavaju u implementaciji zakona, sa osvrtom na konkretne situacije koje dovode do dilema i različitih tumačenja u praksi kao što su: prekid roka zastare nakon podnošenja Predloga za pokretanje postupka medijacije, otpočinjanje postupka potpisivanjem Sporazuma o medijaciji, u kom trenutku se stvara obaveza opštine da snosi troškove posupka medijacije, na koji način se predstavnici opština i privrednih društava legitimišu da bi učestvovali u postupku, uloga advokata u postupku medijacije, kao i brojna druga pitanja u vezi sa samim provođenjem postupka medijacije.
Opšti zaključak učesnika okruglog stola, kako organizatora tako i predstavnika opština koji su mu prisustvovali je da je dijalog bio konstruktivan, da su određene nedoumice otklonjene, a da će Centar za ARS, u saradnji sa predstavnicima opština, nastaviti da radi na afirmaciji i unapređenju primjene medijacije, u smisliu animiranja građana i privrednih društava da sporove pokušaju rješavati vansudskim putem, posredstvom postupka medijacije.

Sastanak sa sudijama i medijatorima, Herceg Novi, 08. jun 2021.godine

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je u utorak, 8. juna 2021.godine održala sastanak sa predsjednikom Osnovnog suda u Herceg Novom, g.dinom Ivanom Perovicem i pojedinim sudijama parničarima tog suda.

Tema sastanka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dosadašnjom praksom u pirmjeni instituta medijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.

Istog dana predsjednica Centra je održala sastanak i sa medijatorima iz Herceg Novog sa kojima je razgovarala o najznacajnijim novinama predviđenim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, dosadašnjoj praksi, načinu rada, komunkaciji sa Centrom i strankama, problemima u radu i predlozima i načinima prevazilaženja poteškoća.