Month: December 2020

Druga obuka za porodične medijatore “Partnerski odnosi – imago terapija”

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vještina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim udruženjem Imago terapeuta organizovao još jednu dvodnevnu online naprednu obuku na temu “Partnerski odnosi – Imago terapija”, koja je održana u periodu od 20. do 21. decembra 2020. godine za jos jednu grupu porodičnih medijatora. Obuci je prisustvovalo 18 porodičnih medijatora.

Kao i u prethodnoj, i na ovoj obuci porodični medijatori su imali priliku da se upoznaju sa pojmom Imago terapije, kao teorijskog pristupa za razumijevanje partnerskih odnosa i toga kako način i nesvjesni motivi pri izboru partnera odredjuju kako će kasnije izgledati partnerski odnosi, ali i o praktičnoj primjeni Imago terapije koja nudi vještine koje omogućavaju medijatoru da stranama u porodičnom sporu, putem strukturiranog dijaloga, pomognu u postizanju sporazuma kojim će obije strane u sporu biti zadovoljne.

Predavač na naprednoj obuci je bila dr. Ljiljana Bastaic, iz Zagreba-Republike Hrvatske, a tokom obuke, i ako je bila organizovana na način što su predavanja bila online, učesnici su osim teorijskog dijela imali mogućnost da odrade I praktične vježbe, ali i da imaju aktivnu interakciju kako sa predavačem tako i sa ostalim učesnicima obuke.

Školska medijacija

Djeca veliki dio dana provode u školi, stoga je škola mjesto za nastanak sukoba, ali i za primjenu preventivnih intervencija prema djeci. U sukobe može biti uključeno osoblje škole, učenici, roditelji, lokalna zajednica, jer se svakom učeniku dese nesporazumi i svađe u školi, porodici, komšiluku, klubovima za djecu i mlade, među prijateljima. U školi se stiču znanja, stvaraju i razvijaju međuljudski odnosi i uče različiti obrasci ponašanja. Školsko okruženje koje je, nakon porodice, najbliže djeci za učenje vrijednosti, socijalnih i životnih vještina, može da ih podstakne na razumijevanje prednosti nenasilnog rješavanja sukoba u školi i svakodnevnom životu. U bliskom okruženju djeca mogu da prihvate podučavanje o ljudskim pravima, nenasilnom rješavanju sukoba i medijaciji, novi pogled na sukob kao mogućnost za pronalaženje konstruktivnih i kreativnih rješenja koja će zadovoljiti potrebe svih strana u sukobu, kao i odgovornost za svoje ponašanje u sukobu te da sami rješavaju svoje sukobe.
Školska medijacija je dobrovoljni postupak u kojem medijatori, na neutralni način i koristeći dobre komunikacijske vještine, pomažu stranama u sukobu da, mirnim putem, pronađu rješenje koje je podjednako prihvatljivo za obje strane. Medijatori u školi mogu da budu učenici i nastavnici koji su se za tu ulogu obučili, a medijacija se sprovodi u posebnom prostoru – medijatorskom kutku.
Rješavanje sukoba u školi zahtijeva učešće svih: učenika, nastavnog i nenastavnog osoblja, roditelja, psihologa, pedagoga. Uz podršku obučenog školskog tima, učenici mogu jedni drugima da pomažu u primjeni medijacije jer se vršnjaci najbolje međusobno razumiju i vjeruju jedni drugima. Učenici koji se obuče za primjenu medijacijskih vještina mogu uspješno da posreduju u sukobima koji se javljaju u njihovoj školskoj i široj sredini, između vršnjaka, ali i između učenika i nastavnika, učenika i roditelja.
Medijacija je put kojim svako može da krene da bi riješio sukob, obnovio dobre odnose i saradnju. Oni koji ovladaju vještinama medijacije znaju da u medijaciji nema sudije, krivca ni pobjednika, već se svi osjećaju pobjednicima. Medijacija omogućava nenasilno rješavanje sukoba, jača osjećaj samopoštovanja i vrijednosti kod učenika, kao i osjećaj lične odgovornosti, doprinosi uočavanju pozitivnih osobina kod drugih, razvija međusobno povjerenje. Čak i kada strane u sukobu ne postignu dogovor o rješenju sukoba, medijacija doprinosi kulturi dijaloga, međusobnom razumijevanju, toleranciji i uvažavanju, jer šalje važnu poruku o mirnom rješavanju sukoba.
Školskom medijacijom se neće rješavati sukobi koji su doveli do kršenja školskog pravilnika o izricanju vaspitnih mjera učenicima ili koji imaju karakteristike nasilničkog ponašanja niti koji su rezultirali činjenjem krivičnog djela, jer se time bave policija, tužilaštvo, sudovi. Medijacijom se preventivno može djelovati na učenike u školi i posredovati u rješavanju sukoba kao što su: svađe uslijed neslaganja stavova, uvjerenja, vrijednosti ili interesa, ruganje, ogovaranje, ismijavanje, vrijeđanje, odbacivanje. Takvo ponašanje je posljedica nepoznavanja sopstvenih i tuđih potreba, postojanja stereotipa i predrasuda, nedostatka empatije, neposjedovanja vještina komunikacije, asertivnosti i nenasilnog rješavanja sukoba, što se sve može mijenjati učenjem i vježbanjem. Dosljedno primjenjivana medijacija, od strane svih koji su prošli obuke i savladali tehnike vođenja procesa medijacije, preventivno djeluje i na pojavu nasilja u školi, što se pozitivno odražava i na lokalnu zajednicu u kojoj se takva škola nalazi.
Iskustvo škola koje primjenju medijaciju govori da učenici prihvataju aktivniju ulogu u školskom životu, nenaslno ponašanje, da se druže i uče u prijatnijoj atmosferi i na kvalitetniji način. Roditelji uviđaju da je škola postala bezbjednije i podsticajnije okruženje za djecu, da se poboljšala komunikacija na nivou cijele škole. Nastavnici, pedagozi i psiholozi uočavaju da su učionice postale mirnije jer medijacija omogućava učenicima da rješavaju sukobe i bez pomoći odraslih, da se manje ometa proces učenja pa se osoblje škole manje bavi školskom disciplinom, kao i da učenici više doživljavaju nastavnike kao osobe od povjerenja i obaraćaju im se za savjete te da su se u školi poboljšali odnosi i razvilo međusobno povjerenje. Sve to osnažuje učenike, razvija osjećaj zajedništva i saradnje, usmjerava na korišćenje medijacije u rješavanju sukoba u svakodnevnom životu, čime se preveniraju sukobi i nasilje i širi ideja medijacije u školama i drugim okruženjima.

Centar za alternativno rješavanje sporova

On-line “Napredna obuka porodičnih medijatora”

09, 10, 17. i 18. decembar 2020.g., Podgorica

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vještina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim društvom za obiteljsku medijaciju organizovao četvorodnevnu online naprednu obuku koja je održana 9, 10, 17. i 18. decembra 2020. godine.

Obuci je prisustvovalo 24 porodičnih medijatora lično i online putem ZOOM aplikacije.

Cilj obuke je bio da se porodični medijatori upoznaju sa savremenim teorijama i modelima porodične medijacije, osnaživanjem u predmedijacijskom postupku, načelima i etičkim izazovima u porodičnoj medijaciji, kao i o zastojima u medijacijskom procesu, medijacijiji s parovima u visokom stepenu konflikta i učešću djece u porodičnoj medijaciji. Učesnici su takođe imali mogućnost da se upoznaju sa  posebnim vještinama koje se mogu koristiti u raznim fazama i situacijama u toku porodične medijacije.

Sva predavanja su bila propraćena praktičnim primjerima i vježbama koje su dale mogućnost učesnicima da razmijene svoja iskustva i mišljenja po gore navedenim temama. Predavačice na naprednoj obuci su bile prof.dr.sc. Branka Sladović Franz, prof.dr.sc. Kristina Urbanc i izv. prof. dr.sc. Vanja Branica, članice Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju i profesori na Studiju za socijalni rad Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, koje su, I ako on-line prisustvom, uspjele da svojim interesantnim predavanjima i vježbama, animiraju učesnike i podstaknu ih na aktivno učešće u obuci.

Online sastanak medijatora

U cilju informisanja medijatora o novim rješenjima koje je donio Zakon o alternativnom rješavanju sporova Crne Gore koji je stupio na snagu u avgustu 2020.godine, Centar za altenativno rješavanje sporova je organizovao online sastanak svih medijatora koji je održan 14. decembra 2020.godine, a kome je prisustvovalo oko 70 medijatora.

Direktorica Centra za ARS, Marina Lutovac se zahvalila medijatorima na interesovanju i velikom učesću na sastanku i upoznala ih sa promjenama u radu medijatora i Centra u skladu sa novinama predviđenim novim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova i zakonima koji su izmijenjeni kako bi bili u skladu sa ovim zakonom. Glavne teme koje su se obradile u toku sastanka su bile: izrada poravnanja u toku medijacije, potpisivanje sporazuma od strane stranaka, izrada rješenja o postavljanju medijatora i slanje medijatorima koji ne obavljaju medijacije u Podgorici, uplata predujma za medijaciju od strane stranaka i drugo .
G.đa Lutovac je takođe upoznala medijatore da Centar radi na pripremi obrazaca za poravnanja koja će bitu dostavljena svim medijatorima kako bi im se olakšao rad ali i ujednačila praksa u izradi poravnanja.

U toku sastanka medijatori su iznosili svoja viđenja i nedoumice u vezi primjene novog zakona, komentarišući pozitivno saradnju sa Centrom i razmjenjujući svoja iskustva sa ostalim učesnicima.

Na kraju sastanka, g.dja Lutovac se ponovo zahvalila svim učesnicima sastanka na zainteresovanosti i aktivnom učešću uz predlog da ovakvi sastanci u budućnosti postanu redovna praksa komunikacije između Centra i medijatora.

Online seminar “Novi Zakon o alternativnom rješavanju sporova Crne Gore “

U saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju, Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao online seminar na kome su se predstavila rješenja novog Zakona o alternativnom rješavanju sporova Crne Gore, ali i iskustva Njemačke u oblasti medijacije i drugih aternativnh oblika rješavanja sporova. Seminar je održan 8. decembra 2020, uz online prisustvo 35 učesnika.

Direktorica Centra za ARS, g.đa Marina Lutovac je otvorila seminar i u ime Centra pozdravila ucesnike i zahvalila se Njemačkoj fondaciji na podršci i saradnji u oblasti primjene medijacije u Crnoj Gori. Ispred IRZa učesnicima se obratio g.din Stefan Purner i naglasio značaj razvoja medijacije kao alternativnog rješavanja sporova i izrazio spremnost za budućom saradnjom IRZa i Centra za ARS u ovoj oblasti.

Generalni direktor direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde, g.din Ibrahim Smailović je predstavio novine predviđene Zakonom o alternativnom rješavanju sporova u Crnoj Gori i izmjenama povezanih zakona i istovremeno naglasio napore Centra i Ministarstva pravde u razvijanju i promociji medijacije i drugih vidova ARS u Crnoj Gori.

G.din Martin Michaelis, njemački advokat i medijator je predstavio njemačka iskustva vezana za medijaciju i napravio poseban osvrt na novine predviđene crnogorskim zakonom. U svom izlaganju posebnu pažnju je posvetio istoriji razvoja medijacije, upotrebi i standardima vezanim za medijaciju, upotrebu medijacije u međunarodnim sporovima, kao i praksu vezanu za upotrebu medijacije u razlicitim vrstama sporova, kao i tome šta treba uraditi na daljem razvoju medijacije..

U toku organizovanog seminara, učesnici su imali mogućnost aktivne interakcije kako sa predavačima tako i sa ostalim učesnicima obuke.

Na kraju seminara dogovoreno je da će IRZ nastaviti sa podrškom Centru u ovoj oblasti kroz pružanje ekspertske podrške, ali i organizovanje obuka i seminara na konkretne teme.

Napredna obuka porodičnih medijatora “Partnerski odnosi – imago terapija”

  1. – 5. decembar 2020.g., Podgorica

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vjestina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim udruženjem Imago terapeuta organizovao dvodnevnu online naprednu obuku na temu “Partnerski odnosi – Imago terapija” koja je održana u periodu od 04. do 05. decembra 2020. godine. Obuci je prisustvovalo 18 porodičnih medijatora.

Cilj napredne obuke je bio da se porodični medijatori upoznaju sa pojmom Imago terapije, kao teorijskog pristupa za razumijevanje partnerskih odnosa i toga kako nacin i nesvjesni motivi pri izboru partnera odredjuju kako ce kasnije izgledati partnerski odnosi; ali i o prakticnoj primjeni Imago terapije koja nudi vještine koje omogućavaju medijatoru da stranama u porodičnom sporu, putem strukturiranog dijaloga, pomognu u kreiranju skladnijeg odnosa ili mirnog rastanka.

Predavač na naprednoj obuci je bila dr. Ljiljana Bastaic, iz Zagreba-Republike Hrvatske, a tokom obuke, i ako je bila organizovana na način što su predavanja bila online, učesnici su osim teorijskog dijela imali mogućnost da odrade I praktične vježbe, ali i da imaju aktivnu interakciju kako sa predavačem tako i sa ostalim učesnicima obuke.