Vijesti

Medijacija u porodičnim i sporovima u kojima učestvuju djeca

Učešće Marine Lutovac, direktorice centra za ARS, i Dijane Popović Gavranović, medijatorke, socijalne radnice u Stručnoj službi VDT-a i trenerice za medijaciju u Roditeljskom leksikonu – podkastu Udruženja Roditelji snimljenom 30.12.2022.g.

Godišnji sastanak medijatora 24. decembar 2022.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u okviru svojih redovnih aktivnosti krajem kaledandarske godine, organizovao je dana 24.12.2022.godine, godišnji sastanak medijatora kojem je prisusvovao veliki broj medijatora iz svih crnogorskih opština.
Prisutnim medijatorima obratili su se direktorica Centra, Marina Lutovac i predstavnici stručne službe Centra, Violeta Majić i Ivan Knežević.
Direktorica Centra osvrnula se na učinjeno u godini za nama, informisala prisutne o dosadašnjoj uspješnoj realizaciji aktivnosti predviđenih Programom razvoja alternativnog rješavanja sporova, čija je uspješna realizacija rezultirala značajnim uvećanjem broja predmeta delegiranih Centru u rad. Nadalje, u svom izlaganju direktorica Centra se osvrnula na probleme sa kojima se Centar za ARS suočava u praksi, te naporima koji se ulažu u prevazilaženju istih. Na kraju obraćanja, direktorica je sugerisala prisutnima određene smjernice u cilju što efikasnijeg i uspješnijeg postupanja medijatora u predmetima koji su im dodijeljeni u rad.
Predstavnici Stručne službe Centra pozdravili su prisutne i konstatovali da saradnja i komunikacija stručne službe Centra i medijatora treba da bude na zadovoljavajućem nivou i da se konstatno unapređuje, nakon čega su podsjetili prisutne na nekoliko detalja o kojima je neophodno voditi računa kada je postupak medijacije u pitanju, a tiču se formalno-pravne ispravnosti poravnanja koje se zaključuje pred medijatorom i dostavljanja Centru neophodne dokumentacije, radi naknadnog potvrđivanja poravnanja pred nadležnim sudovima. Takođe, istaknuta je i veoma uspješna saradnja i komunikacija sa sudovima u Crnoj Gori, koji daju puni doprinos u razvoju institua medijacije, kroz obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške Centru i medijatorima u konkretnom situacijama.
Prisutni medijatori, nakon što su iskazali zadovoljstvo komunikacijom sa stručnom službom Centra u vezi sa delegiranim predmetima, komentarisali su određene sporne situacije s kojima se susrijeću u praksi, a odnose se na dodjeljivanje predmeta medijatorima u rad, davajući konstruktivne predloge u vezi sa prevazilaženjem pojedinih spornih situacija.
Opšti zaključak sa sastanka je da se institut medijacije u Crnoj Gori razvija u dobrom pravcu, da su medijatori spremni da daju puni doprinos u afirmaciji i unaprjeđenju samog postuka, kako kroz postupanje u konkertnim predmetima, tako i u medijskim nastupima u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.

Tribina „Medijacija-alternativno rješavanje sporova“, 09.decembra 2022.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica-Fakultetom pravnih nauka, dana 09. decembra 2022.godine, organizovao Tribinu „Medijacija-alternativno rješavanje sporova“ za studente Fakulteta pravnih nauka.
Na tribini su govorile g-đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra, medijatorka i trener za medijaciju, g-đa Danijela Vukčević, sudija u Apelacionom sudu, medijatorka i trener za medijaciju, i g-đa Dijana Popović Gavranović, socijalna radnica, medijatorka i trener za medijaciju.
Cilj organizovanja tribine je upoznavanje studenata sa institutom medijacije, normativnim i zakonodavnom okvirom u oblasti medijacije, praksom i rezultatima, sa posebnim osrvtom na medijaciju u porodičnim sporovima i privrednom medijacijom.

Bazična obuka za medijatore, 23.11.– 27.11.2022.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je u Podgorici u periodu od 23.11.-27.11.2022.g. organizovao petodnevnu Bazičnu obuku za medijatore u građanskim sporovima, shodno Pravilniku o programu obuke, na kojoj je učestovalo 18 polaznika iz nekoliko gradova Crne Gore ( Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić, Ulcinj i Berane).
Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; ulogu advokata u postupku medijacije, pojam i vještine medijatora; pripremu medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala korišćenje edukativnog filma (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Kandidati koji su uspješno završili obuku dobiće sertifikate od strane Centra za alternativno rješavanje sporova čime će ispuniti jedan od propisanih uslova za podnošenje zahtjeva Ministarstvu pravde za dobijanje licence za rad medijatora.

Posjeta i obuka za trenere za medijatore u Njemačkoj, Frankfurtu na Majni, 14.-17.11.2022.godine

Na poziv i u organizaciji Saveznog ministarstva pravde i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), a u saradnji i uz podršku Centra za alternativno rješavanje sporova Crne Gore i Privredne komore Njemačke, organizovana je studijska posjeta i obuka za 12 medijatora/trenera u Frankfurtu na Majni, u periodu 14-17. novembar 2022.g.

Treneri na trodnevnoj obuci su bili advokat, Prof. Dr. Renate Dendorfer-Ditges, i advokat Anke Beyer, kao i rukovodilac Centra za obuku Privredne komore Njemačke, Timo Gasparini koji je, pored ostalog, upoznao učesnike sa aktivnostima Centra za medijaciju Privredne komore u Fraknfurta na Majni u o programima obuke medijatora.

Različiti moduli obuke su se fokusirali, pored ostalog, i na pitanje obezbjeđenja kvaliteta u pružanju usluga medijacije i djelovanja u izazovnim situacijama u medijaciji.

Obuka je organizovana hinbridno tako da je bilo i online sesija u kojima je Sabine Langhirt predstavila Saveznu radnu grupu za porodičnu medijaciju (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM)), a g.din Jörn Valldorf, Dr. Thomas Lapp and Stefan Kracht su prredstavili the Bundesverband MEDIATION i Deutsche Gesellschaft für Mediation(DGM) (Njemačko društvo za medijaciju), Barbara von Petersdorff-Campen je predstavila Centar za medijaciju Privredne komore Minhen, a Daniel Lasser je predstavio Centar za medijaciju Privredne komore Nirnberg.

Organizovana posjeta i obuke su pružile priliku učesnicima iz Crne Gore da se upoznaju sa iskustvima u radu njemačkih organizacija aktivnih u oblasti medijacije i predlozima I sugestijama za budući rad Centra za ARS

Bazična obuka za medijatore, 28.10.– 01.11.2022.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je u Podgorici u periodu od 28.10.2022.g. do 01.11.2022.g. organizovao petodnevnu Bazičnu obuku za medijatore u građanskim sporovima, shodno Pravilniku o programu obuke, na kojoj je učestovalo 13 polaznika iz nekoliko gradova Crne Gore (Rožaje, Herceg Novi, Podgorica, Bijelo Polje I Berane).
Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; ulogu advokata u postupku medijacije, pojam i vještine medijatora; pripremu medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala korišćenje edukativnog filma (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Kandidati koji su uspješno završili obuku dobiće sertifikate od strane Centra za alternativno rješavanje sporova čime će ispuniti jedan od propisanih uslova za podnošenje zahtjeva Ministarstvu pravde za dobijanje licence za rad medijatora.

Sastanak sa sudijama, Rožaje i Berane, 12. i 13. oktobar 2022.g.

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova sa saradnicima je 16. maja.2021.godine održala sastanke sa predsjednikom Osnovnog suda u Rožajama, gospodinom Mirsadom Mujevićem, i sudijama parničarima tog suda i sa predsjednikom Osnovnog suda u Beranama, gospodinom Ivanom Došljakom I sudijama parničarima u Osnovnom sudu u Beranama. Tema sastanaka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dotadašnjom praksom u primjeni instituta medijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.

Trening za sudije – Medijacija u privrednim sporovima, upućivanje predmeta u medijaciju, Podgorica 29 – 30. Septembar 2022

Evropska bank za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodna organizacija za razvoj prava (IDLO), u saradnji sa Centrom za alternativno rješavanje sporova i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je organizovao dvodnevnu obuku na temu Medijacija u privrednim sporovima ‘ upućivanje predmeta u medijaciju“. Obuka se održala 29. i 30. septembra 2022.godine u Podgorici, u Hotelu Voco, a organiovana je za sudije i savjetnike Privrednog suda Crne Gore i Apelacionog suda Crne Gore.
U uvodnom dijelu pomenutih naprednih obuka učesnicima su se obratili g.din Ljubomir Petruljeskov ispred Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO), g.đa Ljiljana Lakić, Predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i g.đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova.
Predavači na obuci su bili g.din Srđan Šimac, Sudija Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske udruge medijatora i g.đa Danijela Vukčevič, sudija Apelacionog suda Crne Gore i medijator.
Ova obuka za sudije je imala za cilj da poveća informisanost sudija o medijaciji u privrednim sporovima i na taj način im olakša odlučivanje o slanju sudskih predmeta u postupak medijacije te takođe posredno utiče na promociju medijacije od strane suda i sudija.
Tokom seminara, učesnici su imali priliku da saznaju više o medijaciji u privrednim sporovima, evropskim, međunarodnim i nacionalnim propisima o medijaciji u privrednim sporovima, benefitima medijacije, medijabilnosti sudskih predmeta i kriterijumima za upućivanje sudskih predmeta u postupak medijacije, ulozi suda u promovisanju medijacije u privrednim sporovima i slično. Pored teorijskih predavanja, učesnicima je bilo omogućeno da aktivno učestvuju kroz razne praktične vježbe, diskusije, rad u grupama prezentaciju i raspravljanje o studijama slučaja.
Za učesnike obuke, predavači, uz podršku projektnog tima IDLO Projekta, su pripremili Priručnik na temu Medijacija u privrednim sporovima – upućivanje predmeta u medijaciju, koji daje pregled najznačajnijih međunarodnih i nacionalnih propisa koji regulišu pitanje alternativnog rješavanja sporova, a posebno medijacije u privrednim sporovima, pojašnjene su glavne karakteristike medijacije, razlike između sudskog postupka i medijacije, i rada sudije i medijatora, prikazana je uloga suda i sudije kod upućivanja stranaka u postupak medijacije i druge veoma važne i interesantne teme koje će koristiti sudijama u njihovom daljem radu, a posebno u pogledu određivanja medijabilnosti spora i komunikacije sa strankama prilikom upućivanja predmeta u postupak medijacije.
Obuka je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.

Trening za trenere za privrednu medijaciju, 05 – 09. Septembar 2022

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), je organizovao petodnevni trening za trenere u privrednoj medijaciji. Trening se održao od 05. do 09. septembra 2022.godine u Podgorici, u Hotelu Voco. Treningu je prisustvovalo 8 učesnika koji su vec ranije prošli obuku za trenere za medijatore.
U uvodnom dijelu pomenutih naprednih obuka učesnicima su se obratili g.din Ljubomir Petruljeskov ispred Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO) i g.đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova, koja je istovremeno bila I jedan od učesnika treninga.
Predavači na obuci su bili medijator i trener za medijaciju mag. Gordana Ristin, sudija Apelacionog suda u Ljubljani, i medijator i trener za medijaciju mag. Zoran Hajtnik, advokat iz Ljubljane. Tokom petodnevne obuke, učesnici su imali prilike da saznaju više o medijaciji u privrednim sporovima, principima učenja odraslih, preprekama i savjetima za uspešnu organizaciju i sprovođenje obuke za odrasle, novim tehnikama obuke u vezi sa medijacijom u privrednim sporovima. Učešćem na pomenutim treninzima, medijatori su imali priliku da steknu nova znanja i vještine relevantne za razmjenu znanja i vještina, demonstraciju različitih oblika obuke kroz praktične primjere i diskusiju u grupi i sa trenerima. Pored teorijskih predavanja, učesnici su aktivno učestvovali u obuci, kroz pripremu sopstvenih prezentacija, predstavljanje i diskusiju o dobrim i manje dobrim stranama prezentacije, sa ostalim učesnicima i trenerima
Za učesnike je pripremljen Priručnik o treningu za trenere u privrednoj medijaciji, koji su pripremili predavači, a koji daje objašnjenja svih važnih tema u vezi sa medijacijom u privrednim sporovima, ali i sa načinima pripreme i realizacije obuka za medijatore, uključujući najznačajnije principe učenja odraslih, nastavne metode, specifičnostima obuke za medijatore za privredne sporove. Priručnik takođe opisuje tehnike u postupku medijacije i pregovaranja, kroz sve faze medijacije, koje medijatori mogu koristiti u zavisnosti od konkretne situacije i strana u medijaciji. Takođe je jedan dio Priručnika obradio i pitanje razumijevanja ljudskog ponašanja i transakcionu analizu..
Obuka trenera ima za cilj stvaranje grupe crnogorskih trenera za buduće medijatore u oblasti medijacije u privrednim sporovima, sa razvijenim naprednim znanjima i vještinama za medijaciju u privrednim sporovima, koji će kasnije razmjenjivati svoja iskustva i znanja sa drugim medijatorima kroz različite vidove seminara, konferencija, supervizija, intervizijskih sastanaka. Ovo će doprinijeti održivosti implementacije privredne medijacije u Crnoj Gori, pri čemu će osnovnu i naprednu obuku za buduće i sadašnje medijatore izvoditi uglavnom lokalni treneri, uz ograničeno učešće međunarodnih stručnjaka i trenera.

Obuka je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.

Napredna obuka medijatora o privrednoj medijaciji

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), je organizovao u Podgorici dvije dvodnevne napredne obuku medijatora o medijaciji u privrednim sporovima za po 15 medijatora iz različitih crnogorskih gradova, i to 25. i 26. juna, odnosno 27. i 28.. juna 2022.godine.
U uvodnom dijelu pomenutih naprednih obuka učesnicima su se obratili g.din Ramon Zakaria, Šef Kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, g.đa Ana Bukilić ispred Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO) i g.đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova.
Predavači na obuci su bili medijator i trener za medijaciju mag. Gordana Ristin, sudija Apelacionog suda u Ljubljani, i medijator i trener za medijaciju mag. Zoran Hajtnik, advokat iz Ljubljane. Tokom dvodnevne obuke, polaznici su imali prilike da se dodatno edukuju o primjeni medijacije u rješavanju privrednih sporova, razlikama između privredne medijacije i medijacije u građanskim i porodičnim sporovima, kao i da unaprijede vještine u sprovođenju medijacije u privrednim sporovima.
Pored teoretskog predstavljanja predmetnih tema, učesnici su imali priliku da aktivno učestvuju i u praktičnom dijelu obuke putem učešća u diskusijama sa predavačima i drugim učesnicima, učešća u grupnim vježbama i vježbama igranja uloga.

Za učesnike je pripremljen Priručnik o naprednoj obuci o privrednoj medijaciji, koji su pripremili predavači, a koji daje objašnjenja svih važnih tema u vezi sa medijacijom u privrednim sporovima, uključujući objašnjenja profitabilnih tržišnih aktivnosti, konfliktnih poslovnih partnera i načina rada sa njima, kompetencija i donosilaca odluka i koliko je važno obezbjeđenje neposrednog učešća donosilaca odluka u medijaciju. Priručnik takođe opisuje glavne tehnike napredne medijacije i pregovaranja koje medijatori mogu koristiti u zavisnosti od konkretne situacije i strana u medijaciji. Pojašnjava i način rada sa advokatima, ali i načine dalje promocije medijacije među privrednim subjektima, kao alternativnu, isplativu i pouzdanu metode za rješavanje sporova.

Obuka je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.