Vijesti

Seminar “Faze u postupku medijacije”

Podgorica, 3-5.novembar 2023.g.

Centar za alternativno rješavanje sporova je uz podršku Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, u periodu od 3. do 5. novembra 2023.godine, u Podgorici organizovao dvodnevni seminar na temu „Faze u postupku medijacije”, na kome su učestvovala 20 medijatora iz Podgorice, Bijelog Polja, Herceg Novog, Nikšića, Ulcinja i Bara.
U uvodnom dijelu učesnicima su se obratili gospodin Ralf Matthias Reusch,iz Ambasade Republike Njemačke u Podgorici , gospodin Stefan Pürner, rukovodilac projektne oblasti u Njemačkoj fondaciji IRZ, i gospođa Maina Lutovac, direktorica Centra za ARS.
Predavači na obuci su bile prof. dr Renate Dendorfer-Ditges, advokatica i ovlašćena medijatorka, i Gđa Simone Pöhlmann, advokatica i ovlašćena medijatorka.

Radionica “Uvod u inkluzivnu medijaciju djece”

Podgorica, 12. Oktobar 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je dana 12. oktobra 2023.godine oranizovao jednodnevni uvodni seminar na temu uključivanja djece u postupcima medijacije u porodičnim sporovima, posebno u razvodu braka.
Cilj seminara je upoznavanje sa praksom, iskustvima i izazovima u uključivanju djece u medijaciji u razvodu braka u Velikoj Britaniji a sve radi sagledavanja mogućnosti da se, shodno nacionalnom zakonodavnom okviru, obezbjede preduslovi za neposredno uključivanje djeca u porodičnoj medijaciji u Crnoj Gori.
Na seminaru su obrađene teme koje se odnose na međunarodni i nacionalni normativni okvir u vezi uključivanje djece u medijaciju i pravo djeteta da iznese svoje mišljenje u postupcima medijacije u porodičnim sporovima, posebno u razvodu braka; dalje na praksu i iskustva Velike Britanije u pomenutoj oblasti, modele za inkluzivnu medijaciju djece i sl.
Na seminaru su učestvovala 19 medijatora i to iz Podgorice, Ulcinja, Nikšića i Pljevalja.
Predavač na semianru je bila : Dr Lesley Allport, iz Velike britanije, LADR Mediation Training and Consultancy

Panel “Medijacija – gde je zapelo?”

Sombor, 29.09.2023.godine

U Somboru je u organizaciji Foruma sudija Srbije i  Medijacija centra iz Sombora održano 28. i 29. septembra 2023.godine treće stručno-pravosudno savjetovanje na kome je bio održan i panel na temu „Medijacija – gde je zapelo?”.

Na panelu su govorili  ispred Centra zalterantivno rješavanje sporova gospođa Ana  Delić, sudija Višeg suda u Podgorici i medijatorka, gospodin Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje i sudija Višeg trgovinskog suda u Zagrebu,  i gospodin Blažo Nedić, lokalni ekspert..

Na skupu je bilo govora o iskustvima i praksi u oblasti medijacije zemalja u okruženju, sa akcentom na sagledavanaje mogućnosti primjene njihovih dobrih rješenja u Srbiji radi unapređenja primjene mirnog vansudskog rešavanja sporova

Druga bazična obuka

Podgorica, 16/20.septembra 2023.g.

Centar za alternativno rješavanje sporova je u periodu 1-5. septembra 2023.godine organizovao petodnevnu bazičnu obuku za medijatore na kojoj su učestvovala 17 polaznika iz Podgorice.

Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za medijatora u građanskim sporovima, donešenom od strane Ministarstva pravde, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.

Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksa i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; pojam i vještine medijatora; priprema medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike.

Obuke je, pored ostalog, uključivala korišćenje  edukativnih filmova o medijaciji u privrednim i porodičnim sporovima (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Bazična obuka za medijatore

Podgorica, 1/5.septembra 2023.g.

Centar za alternativno rješavanje sporova je u periodu 1-5. septembra 2023.godine organizovao petodnevnu bazičnu obuku za medijatore na kojoj su učestvovala 17 polaznika iz Podgorice, Nikšića, Rožaja i Bijelog Polja.

Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za medijatora u građanskim sporovima, donešenom od strane Ministarstva pravde, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.

Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksa i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; pojam i vještine medijatora; priprema medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike.

Obuke je, pored ostalog, uključivala korišćenje  edukativnih filmova o medijaciji u privrednim i porodičnim sporovima (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Seminar „INTEGRISANJE RODNE PERSPEKTIVE U POSTUPAK MEDIJACIJE“

Podgorica, 12. april 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je 12.aprila 2023.godine organizovao za medijatore jednodnevni uvodni seminar „Integrisanje rodne perspektive u postupak medijacije“ na kome su predvači bili Dr. Nevena Petrušić i Dr. Jelena Arsić.
Na seminaru su bile obrađene teme koje su se odnosile na pojmovna razgraničenja pola, roda i rodnih odnosa; uticaj roda na medijaciju i rodno senzitivnu analizu sukoba; rodno zasnovani disbalans moći u medijaciji i na izražavanje rodnih stereotipa i predrasuda tokom medijacije (prepoznavanje i moguće medijatorske intervencije).
Na seminaru su učestvovala 23 medijatora.

Sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava 22.februar 2023.godine, Hotel “CuE” – Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), organizovao je dana 22.02.2023.godine, okrugli sto namijenjen predstavnicima osiguravajućih društava na temu: “Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori”. Skupu je prisustvovalo 12 predstavnika osiguravajućih društava i to: “Generali osiguranje” AD Podgorica, “Lovćen osiguranje” AD Podgorica, Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, “Grawe neživotno osiguranje” AD Podgorica, “Grawe životno osiguranje” AD Podgorica ,“Sava osiguranje” AD Podgorica i “Uniqa osiguranje”. Pored naznačene teme okruglog stola, na sastanku se diskutovalo o brojnim drugim temama vezanim za postupak medijacije, sa kojima su se učesnici skupa susrijetali u svom radu, a sve u cilju unapređenja prakse i veće primjene medijacije u sporovima radi naknade štete nastale u vezi ugovora o osiguranju.
Prisutnim učesnicima su se obratili: Ljubomir Petruljeskov, ispred organizacije IDLO, Marina Lutovac, direktor Centra, i načelnica Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova u Centru za ARS i medijator Viloleta Majić.
Predstavnik međunarodne organizacije IDLO pozdravio je prisutne i govorio o privrednoj medijaciji generalno i iskustvima iz evropskih pravnih sistema u ovoj oblasti.
U nastavku rada, predstavnici Centra za ARS su informisali prisutne o rezultatima i uočenim problemima u implementaciji Zakona o ARS, dok su predstavnici osiguravajućih društava govorili o svom iskustvu u primjeni medijacije, stepenu prihvatljivosti medijacije u ovakvim sporovima od strane učesnika u postupku, problemima i izazovima sa kojima se susrijeću, posebno u odnosu na uslove I uzroke koji utiču na zaključenje poravnanja. Učesnici su takođe, ono što je posebno značajno za Centar, dali preporuke i sugestije kako unaprijediti praksu.
Zaključak svih prisustnih je da organizovanje ovakvih stručnih skupova je neophodno, korisno i veoma značajno u cilju unaprijeđenje primjene medijacije.