Vijesti

Seminar „INTEGRISANJE RODNE PERSPEKTIVE U POSTUPAK MEDIJACIJE“

Podgorica, 12. april 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je 12.aprila 2023.godine organizovao za medijatore jednodnevni uvodni seminar „Integrisanje rodne perspektive u postupak medijacije“ na kome su predvači bili Dr. Nevena Petrušić i Dr. Jelena Arsić.
Na seminaru su bile obrađene teme koje su se odnosile na pojmovna razgraničenja pola, roda i rodnih odnosa; uticaj roda na medijaciju i rodno senzitivnu analizu sukoba; rodno zasnovani disbalans moći u medijaciji i na izražavanje rodnih stereotipa i predrasuda tokom medijacije (prepoznavanje i moguće medijatorske intervencije).
Na seminaru su učestvovala 23 medijatora.

Seminar „INTEGRISANJE RODNE PERSPEKTIVE U POSTUPAK MEDIJACIJE“ Read More »

Sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava 22.februar 2023.godine, Hotel “CuE” – Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), organizovao je dana 22.02.2023.godine, okrugli sto namijenjen predstavnicima osiguravajućih društava na temu: “Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori”. Skupu je prisustvovalo 12 predstavnika osiguravajućih društava i to: “Generali osiguranje” AD Podgorica, “Lovćen osiguranje” AD Podgorica, Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, “Grawe neživotno osiguranje” AD Podgorica, “Grawe životno osiguranje” AD Podgorica ,“Sava osiguranje” AD Podgorica i “Uniqa osiguranje”. Pored naznačene teme okruglog stola, na sastanku se diskutovalo o brojnim drugim temama vezanim za postupak medijacije, sa kojima su se učesnici skupa susrijetali u svom radu, a sve u cilju unapređenja prakse i veće primjene medijacije u sporovima radi naknade štete nastale u vezi ugovora o osiguranju.
Prisutnim učesnicima su se obratili: Ljubomir Petruljeskov, ispred organizacije IDLO, Marina Lutovac, direktor Centra, i načelnica Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova u Centru za ARS i medijator Viloleta Majić.
Predstavnik međunarodne organizacije IDLO pozdravio je prisutne i govorio o privrednoj medijaciji generalno i iskustvima iz evropskih pravnih sistema u ovoj oblasti.
U nastavku rada, predstavnici Centra za ARS su informisali prisutne o rezultatima i uočenim problemima u implementaciji Zakona o ARS, dok su predstavnici osiguravajućih društava govorili o svom iskustvu u primjeni medijacije, stepenu prihvatljivosti medijacije u ovakvim sporovima od strane učesnika u postupku, problemima i izazovima sa kojima se susrijeću, posebno u odnosu na uslove I uzroke koji utiču na zaključenje poravnanja. Učesnici su takođe, ono što je posebno značajno za Centar, dali preporuke i sugestije kako unaprijediti praksu.
Zaključak svih prisustnih je da organizovanje ovakvih stručnih skupova je neophodno, korisno i veoma značajno u cilju unaprijeđenje primjene medijacije.

Sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava 22.februar 2023.godine, Hotel “CuE” – Podgorica Read More »

Sastanak sa predstavnicima opština 20. februar 2023.godine, Hotel “Budva” – BudvaSastanak sa predstavnicima opština

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), organizovao je dana 20.02.2023.godine, okrugli sto namijenjen predstavnicima crnogorskih opština i javnih preduzeća čiji je osnivač opština, na temu: “Privredna medijacija”. Skupu je prisustvovalo 20-tak učesnika iz sledećih opština: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opština Berane, opština Bijelo Polje, opština Nikšić, opština Herceg Novi, opština Budva, opština Kotor i opština Pljevlja. Pored označene teme okruglog stola, na sastanku se diskutovalo o brojnim drugim temama vezanim za postupak medijacije, sa kojima su se učesnici skupa susrijetali u svom radu.

Prisutnim učesnicima su se obratili: Ljubomir Petruljeskov, ispred organizacije IDLO, načelnica Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova u Centru za ARS i medijator Viloleta Majić  i službenik Centra za ARS i medijator  Ivan Knežević.

Predstavnik međunarodne organizacije IDLO pozdravio je prisutne i govorio o privrednoj medijaciji generalno i iskustvima iz evropskih pravnih sistema u ovoj oblasti.

U nastavku rada, predstavnici Centra za ARS, Violeta Majić i Ivan Knežević, osvrnuli su se na dvoipogodišnju prasku rada Centra za ARS u primjeni Zakona o alternativnom rješavanju sporova, kao i na konkretne problem koji se javljaju u radu. Predstavnici opština i privrednih društava čiji je osnivač opština, posebno su istakli korektnu saradnju sa stručnom službom Centra za ARS i govorili o benefitima koje medijacija ima u konkretnim sredinama iz kojih dolaze.  Prisutni su imali priliku da čuju na koji način funkicioniše medijacija u   opštini Berane, opštini Bijelo Polje i opštini Nikšić, kao sredinama u kojima je vansudsko rješavanja sporova najmasovnije prihvaćeno od strane građana i stručne javnosti, koje su prepreke za rješavanje svojinsko-pravnih sporova u opštini Herceg Novi i opštini Kotor, koje  probleme u medijaciji imaju Glavni grad Podgorica i Prijestonica Cetinje i zašto medijacija nije na pravi način zaživjela u opštini Pljevlja.

Zaključak sastanka je da se medijacija u Crnoj Gori razvija u pozitivnom smjeru, da je neophodno jačati kadrovske kapacitete stručne službe Centra za ARS, unapređivati stručna znanja i vještine medijatora, te permanentno raditi na promociji insituta medijacije u svim opštinama, u čemu važnu ulogu imaju upravo predstavnici opština i preduzeća čiji je osnivač opština, kao subjekti koji najčešće imaju prvi neposredan kontakt sa strankama – učesnicima  u postuku.

Sastanak sa predstavnicima opština 20. februar 2023.godine, Hotel “Budva” – BudvaSastanak sa predstavnicima opština Read More »

Godišnji sastanak medijatora 24. decembar 2022.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u okviru svojih redovnih aktivnosti krajem kaledandarske godine, organizovao je dana 24.12.2022.godine, godišnji sastanak medijatora kojem je prisusvovao veliki broj medijatora iz svih crnogorskih opština.
Prisutnim medijatorima obratili su se direktorica Centra, Marina Lutovac i predstavnici stručne službe Centra, Violeta Majić i Ivan Knežević.
Direktorica Centra osvrnula se na učinjeno u godini za nama, informisala prisutne o dosadašnjoj uspješnoj realizaciji aktivnosti predviđenih Programom razvoja alternativnog rješavanja sporova, čija je uspješna realizacija rezultirala značajnim uvećanjem broja predmeta delegiranih Centru u rad. Nadalje, u svom izlaganju direktorica Centra se osvrnula na probleme sa kojima se Centar za ARS suočava u praksi, te naporima koji se ulažu u prevazilaženju istih. Na kraju obraćanja, direktorica je sugerisala prisutnima određene smjernice u cilju što efikasnijeg i uspješnijeg postupanja medijatora u predmetima koji su im dodijeljeni u rad.
Predstavnici Stručne službe Centra pozdravili su prisutne i konstatovali da saradnja i komunikacija stručne službe Centra i medijatora treba da bude na zadovoljavajućem nivou i da se konstatno unapređuje, nakon čega su podsjetili prisutne na nekoliko detalja o kojima je neophodno voditi računa kada je postupak medijacije u pitanju, a tiču se formalno-pravne ispravnosti poravnanja koje se zaključuje pred medijatorom i dostavljanja Centru neophodne dokumentacije, radi naknadnog potvrđivanja poravnanja pred nadležnim sudovima. Takođe, istaknuta je i veoma uspješna saradnja i komunikacija sa sudovima u Crnoj Gori, koji daju puni doprinos u razvoju institua medijacije, kroz obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške Centru i medijatorima u konkretnom situacijama.
Prisutni medijatori, nakon što su iskazali zadovoljstvo komunikacijom sa stručnom službom Centra u vezi sa delegiranim predmetima, komentarisali su određene sporne situacije s kojima se susrijeću u praksi, a odnose se na dodjeljivanje predmeta medijatorima u rad, davajući konstruktivne predloge u vezi sa prevazilaženjem pojedinih spornih situacija.
Opšti zaključak sa sastanka je da se institut medijacije u Crnoj Gori razvija u dobrom pravcu, da su medijatori spremni da daju puni doprinos u afirmaciji i unaprjeđenju samog postuka, kako kroz postupanje u konkertnim predmetima, tako i u medijskim nastupima u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.

Godišnji sastanak medijatora 24. decembar 2022.godine, Podgorica Read More »

Tribina „Medijacija-alternativno rješavanje sporova“, 09.decembra 2022.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica-Fakultetom pravnih nauka, dana 09. decembra 2022.godine, organizovao Tribinu „Medijacija-alternativno rješavanje sporova“ za studente Fakulteta pravnih nauka.
Na tribini su govorile g-đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra, medijatorka i trener za medijaciju, g-đa Danijela Vukčević, sudija u Apelacionom sudu, medijatorka i trener za medijaciju, i g-đa Dijana Popović Gavranović, socijalna radnica, medijatorka i trener za medijaciju.
Cilj organizovanja tribine je upoznavanje studenata sa institutom medijacije, normativnim i zakonodavnom okvirom u oblasti medijacije, praksom i rezultatima, sa posebnim osrvtom na medijaciju u porodičnim sporovima i privrednom medijacijom.

Tribina „Medijacija-alternativno rješavanje sporova“, 09.decembra 2022.godine Read More »

Bazična obuka za medijatore, 23.11.– 27.11.2022.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je u Podgorici u periodu od 23.11.-27.11.2022.g. organizovao petodnevnu Bazičnu obuku za medijatore u građanskim sporovima, shodno Pravilniku o programu obuke, na kojoj je učestovalo 18 polaznika iz nekoliko gradova Crne Gore ( Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić, Ulcinj i Berane).
Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam medijacije, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela medijacije i karakteristike postupka, etička pitanja u medijaciji – konflikt interesa; ulogu advokata u postupku medijacije, pojam i vještine medijatora; pripremu medijacije i postupak medijacije kroz faze postupka (uvodno izlaganje medijatora, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala korišćenje edukativnog filma (simulacija postupka medijacije), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Kandidati koji su uspješno završili obuku dobiće sertifikate od strane Centra za alternativno rješavanje sporova čime će ispuniti jedan od propisanih uslova za podnošenje zahtjeva Ministarstvu pravde za dobijanje licence za rad medijatora.

Bazična obuka za medijatore, 23.11.– 27.11.2022.godine Read More »

Posjeta i obuka za trenere za medijatore u Njemačkoj, Frankfurtu na Majni, 14.-17.11.2022.godine

Na poziv i u organizaciji Saveznog ministarstva pravde i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), a u saradnji i uz podršku Centra za alternativno rješavanje sporova Crne Gore i Privredne komore Njemačke, organizovana je studijska posjeta i obuka za 12 medijatora/trenera u Frankfurtu na Majni, u periodu 14-17. novembar 2022.g.

Treneri na trodnevnoj obuci su bili advokat, Prof. Dr. Renate Dendorfer-Ditges, i advokat Anke Beyer, kao i rukovodilac Centra za obuku Privredne komore Njemačke, Timo Gasparini koji je, pored ostalog, upoznao učesnike sa aktivnostima Centra za medijaciju Privredne komore u Fraknfurta na Majni u o programima obuke medijatora.

Različiti moduli obuke su se fokusirali, pored ostalog, i na pitanje obezbjeđenja kvaliteta u pružanju usluga medijacije i djelovanja u izazovnim situacijama u medijaciji.

Obuka je organizovana hinbridno tako da je bilo i online sesija u kojima je Sabine Langhirt predstavila Saveznu radnu grupu za porodičnu medijaciju (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM)), a g.din Jörn Valldorf, Dr. Thomas Lapp and Stefan Kracht su prredstavili the Bundesverband MEDIATION i Deutsche Gesellschaft für Mediation(DGM) (Njemačko društvo za medijaciju), Barbara von Petersdorff-Campen je predstavila Centar za medijaciju Privredne komore Minhen, a Daniel Lasser je predstavio Centar za medijaciju Privredne komore Nirnberg.

Organizovana posjeta i obuke su pružile priliku učesnicima iz Crne Gore da se upoznaju sa iskustvima u radu njemačkih organizacija aktivnih u oblasti medijacije i predlozima I sugestijama za budući rad Centra za ARS

Posjeta i obuka za trenere za medijatore u Njemačkoj, Frankfurtu na Majni, 14.-17.11.2022.godine Read More »